Archive for marzec, 2022

wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi-2

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Mochowo, działając na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w formie powierzenia.

OGŁOSZENIE

nisvpln9qeu6rwd-2

Przebudowa drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyn, gm. Mochowo na odcinku ok. 200 m

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na wykonanie odcinka drogi o długości 0,205 km, o zmiennej szerokości od 3 m do 3,5 m, pobocza obustronne 0,5 m z ziemi rodzimej, podbudowa 10 cm, 3 cm warstwa wiążąca i 3 cm warstwa ścieralna, zjazdy bitumiczne. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera dokumentacja (projekt zagospodarowania terenu) i przedmiar robót.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na przebudowę drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyn, gm. Mochowo na odcinku ok. 200 m. Nie otwierać przed dniem 01.04.2022 r., godz. 12:00.

Załączniki: zapytania ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, projekt umowy, przedmiar robót cz. 1 i cz. 2, przekrój, projekt zagospodarowania terenu.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – treść

pomoc-dla-ukrainy-komunikat-850

Ulotki informacyjne dla obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się ulotki informacyjne dla obywateli z Ukrainy oraz film instruktażowy na temat PESEL, Profil Zaufany i aplikacja mObywatel. (więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Mochowo w 2022 roku

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie oraz poddaniu odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Mochowo.

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Mochowo, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie Gminy Mochowo, transport odpadów z miejsc odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej ewidencji poszczególnych odpadów. Łączna szacunkowa ilość wynosi: około 62,187 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe i załączniki do zapytania ofertowego. (więcej…)

arimr

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok – już można składać wnioski

15 marca ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. Od ubiegłego roku dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Główną zmianą w tegorocznym naborze jest wprowadzenie uzupełniającej płatności podstawowej (UPP).

Wnioski o dopłaty można składać od 15 marca do 16 maja 2022 r. Kto złoży wniosek po tym terminie – jednak nie później niż do 10 czerwca 2022 r. – będzie miał pomniejszone należne płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Natomiast zmiany do już złożonych wniosków będzie można wprowadzać bez żadnych konsekwencji do 31 maja 2022 r. Poprawki złożone po tym terminie, lecz nie później niż do 10 czerwca 2022 r., będą wiązały się z pomniejszeniem należnych płatności o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. (więcej…)