Archive for luty, 2023

header_kask-300x230

„Rozbiórka, budowa oraz przebudowa sieci napowietrznej SN 15kV, budowa stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV, rozbiórka, budowa i przebudowa sieci napowietrznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo pomiarowym na działce nr ew. 353 położonej w m. Ligowo oraz na działkach nr ew. 114/1, 114/2 położonych w m. Ligówko, gm. Mochowo”

„Rozbiórka, budowa oraz przebudowa sieci napowietrznej SN 15kV, budowa stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV, rozbiórka, budowa i przebudowa sieci napowietrznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo pomiarowym na działce nr ew. 353 położonej
w m. Ligowo oraz na działkach nr ew. 114/1, 114/2 położonych w m. Ligówko, gm. Mochowo.”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

informacja

WARSZTATY ON LINE DLA CHĘTNYCH

INFORMACJE NT. WARSZTATÓWszkolenie_energia

lgdsp-e1477392883714

Ankieta ewaluacyjna

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z Sierpca zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety ewaluacyjnej. Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę / podmiot, który ma miejsce zamieszkania / siedzibę na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (teren powiatu sierpeckiego).

Będąc aktywnymi mieszkańcami / przedstawicielami organizacji pozarządowych / lokalnych środowisk gospodarczych / instytucji publicznych / środowisk edukacyjnych / środowisk kulturalnych lub innych, warto podzielić się swoją opinią. Na jej podstawie dokonana zostanie ocena już zrealizowanych działań oraz wyciągnięte zostaną wnioski na nową perspektywę finansowania z Unii Europejskiej.

Ankieta jest anonimowa – nie gromadzone będą żadne dane, które mogłyby pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających.

Link do ankiety: https://forms.gle/RNKDbEQBCBEwGXVPA

 

 

IMGW_logo

KOMUNIKAT

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie ostrzega przed silnym wiatrem od dzisiejszego wieczora do jutrzejszego popołudnia

IMGW_17022023_1 IMGW_17022023_2IMGW_17022023_3

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa kruszywa drogowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem na każdorazowe wezwanie Zamawiającego
Część I – mieszanka z kamienia łamanego frakcji 0-31,5 w proporcji 60% kamienia łamanego i 40% pospółki w ilości 1100 ton. Dodatkowo w przypadku mieszanki należy wykonać rozgarnięcie towaru
Część II – pospółki w ilości 550 ton
samochodami samowyładowawczymi o ładowności ok. 20 t z napędem na dwie osie ze względu na trudne warunki terenowe, umożliwiającymi rozładunek przez Wykonawcę w małych ilościach, na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach dróg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.
Złożona oferta może obejmować całość zamówienia lub wybraną część.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na dostawę kruszywa na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo. Nie otwierać przed dniem 27.02.2023 r., godz. 12:00.
Załączniki: zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, istotne postanowienia umowy

Zestawienie złożonych ofert
Zestawienie ofert dodatkowych
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej