Na XXXVI sesji Rady Gminy w Mochowie, która odbyła się w dniu dzisiejszym, Radni podjęli uchwały. Do najważniejszych należało zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mochowo za rok 2016 oraz udzielenie Wójtowi Gminy Mochowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Pozytywną opinię w sprawie realizacji budżetu wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Po zatwierdzeniu przez Radę Gminy w Mochowie Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Malanowski odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej rekomendując udzielenie wójtowi gminy absolutorium.

Uchwałą Nr 256/XXXVI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 czerwca 2017 r. udzielono Wójtowi Gminy Mochowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Wójt Zbigniew Tomaszewski podziękował za udzielenie mu absolutorium i, tym samym, uznanie jego pracy na rzecz lokalnego społeczeństwa. Podkreślił przy tym, że jest to efekt, nie tylko jego pracy, ale również pracowników Urzędu Gminy, jak i dobrej i owocnej współpracy z radnymi i sołtysami.