Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z Sierpca zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety ewaluacyjnej. Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę / podmiot, który ma miejsce zamieszkania / siedzibę na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (teren powiatu sierpeckiego).

Będąc aktywnymi mieszkańcami / przedstawicielami organizacji pozarządowych / lokalnych środowisk gospodarczych / instytucji publicznych / środowisk edukacyjnych / środowisk kulturalnych lub innych, warto podzielić się swoją opinią. Na jej podstawie dokonana zostanie ocena już zrealizowanych działań oraz wyciągnięte zostaną wnioski na nową perspektywę finansowania z Unii Europejskiej.

Ankieta jest anonimowa – nie gromadzone będą żadne dane, które mogłyby pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających.

Link do ankiety: https://forms.gle/RNKDbEQBCBEwGXVPA