Ewa Kopycińska

(0 comments, 154 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by Ewa Kopycińska
header_kask-300x230

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo

Zawiadamiam o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 1/1, 3, 4, 5, 6, 30, 34, 35/1 w miejscowości Łukoszyno Biki, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

header_kask-300x230

„Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV: linia kablowa nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi oraz rozdzielnicami kablowymi, linia napowietrzna nn 0,4 kV – na działkach nr ew. 138, 139, 140, 141, 142/1, 143 obręb Bożewo Nowe, gm. Mochowo.”

Zawiadamiam o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV: linia kablowa nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi oraz rozdzielnicami kablowymi, linia napowietrzna nn 0,4 kV – na działkach nr ew. 138, 139, 140, 141, 142/1, 143 obręb Bożewo Nowe, gm. Mochowo.”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Florencja, Grodnia, Łukoszyno Biki, Malanówko, gm. Mochowo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia ofert cenowych na budowę oświetlenia ulicznego (lampy solarne LED) w m. Florencja, Grodnia, Łukoszyno Biki, Malanówko, gm. Mochowo.

Zdanie finansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”oraz środków własnych z budżetu gminy– realizacja, oznakowanie i rozliczenie zgodnie z wymogami programu.

Termin składania ofert upływa dnia 08.07.2022 r. o godz. 12:00.

Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja zamówienia załączona poniżej.

Załączniki do dokumentacji postępowania: zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie, wzór umowy

Zestawienie złożonych ofert – treść
Wybór oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenia szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia ofert w postepowaniu na przeprowadzenie diagnozy (audytu) cyberbepieczeństwa w Urzędzie Gminy w Mochowie wraz z opracowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz przeprowadzenia szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera poniższa dokumentacja postępowania:
zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenia, Istotne Postanowienia Umowy, formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” o numerze 4748/3/2022. Nie otwierać przed dniem 08.07.2022 r., godz. 10:00.
Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Zestawienie złożonych ofert – treść
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

header_kask-300x230

„Modernizacja boiska sportowego – na działkach nr ew. 93/10, 207 obręb Mochowo Parcele, gm. Mochowo”

Zawiadamiam o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Modernizacji boiska sportowego – na działkach nr ew. 93/10, 207 obręb Mochowo Parcele, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

Ewa Kopycińska's RSS Feed
 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook