Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, złączy kablowo – pomiarowych 2 szt. na dz. nr ew. 20/4, 20/6, 19/8, 19/7, 19/6 i 19/5 w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść