Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w m. Choczeń obręb geodezyjny Dobaczewo, gm. Mochowo na dz. nr ew. 284 i 286.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść