Budowa linii napowietrznej średniego napięci SN i niskiego napięcia nN, budowa słupowej stacji transformatorowej, budowa przyłącza kablowego i złącza kablowo – pomiarowego oraz rozbiórka linii napowietrznej niskiego napięcia nN – na dz. nr ew. 1, 2/2, 4, 7 i 8 obręb geodezyjny Sulkowo Bariany, na dz. nr ew. 31 obręb geodezyjny Sulkowo Rzeczne, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść