Zamówienia publiczne do 30 000 euro

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa kruszywa na remont dróg gminnych gminnych na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem na każdorazowe wezwanie Zamawiającego

Część I – pospółki przesiewanej ziarna powyżej 0,2 nie mniej niż 25 % w ilości 1000 ton

Część II – gruzu ceglanego frakcji 0/45 w ilości 500 ton

samochodami samowyładowawczymi o ładowności ok. 20 t z napędem na dwie osie ze względu na trudne warunki terenowe, umożliwiającymi rozładunek przez Wykonawcę w małych ilościach, na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach dróg.

Termin składania ofert mija dnia 04.10.2019 r. godz. 11:00.

(więcej…)

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn.: „Przebudowa, nadbudowa wraz
z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo”
w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).

W ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót objętych sprawowaniem nadzoru inwestorskiego określają projekt budowlano – wykonawczy i STWiOR.

Termin składania ofert upływa dnia 21.08.2019 r. o godz. 12:00 (więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) na zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 370219W relacji Dobrzenice Małe – Dobrzenice Duże, gm. Mochowo.

Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót objętych sprawowaniem nadzoru inwestorskiego określają projekt budowlano – wykonawczy, STWiOR i umowa o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. (więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mochowo. W zakres zleconych prac wchodzi:

 • demontaż, załadunek oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowych, w ilości ok. 2013 m– 22,14 Mg
 • odbiór wraz z załadunkiem oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowych z miejsca tymczasowego składowania (bez demontażu) w ilości ok. 3401 m– 37,41 Mg

Łączna ilość odpadów azbestu przeznaczonych do transportu i utylizacji z terenu gminy Mochowo ok. 5414 m– 59,554 Mg.

Termin składania ofert upływa dnia 10.07.2018 r. o godz. 14:00.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera zapytanie ofertowe i załączniki.

Zapytanie ofertowe – treść

Załączniki do zapytania ofertowego – treść

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Remont drogi gminnej nr 370244W relacji Żurawin – Żuki w m. Żuki i Żółtowo

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 370244W relacji Żurawin – Żuki w m. Żuki i Żółtowo (destrukt asfaltowy w ilości ok. 200 ton dostarczy Zamawiający).

Termin składania ofert upływa dnia 24.06.2019 r. o godz. 15:00.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe
 2. formularz ofertowy
 3. projekt umowy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook