Zamówienia publiczne do 30 000 euro

nisvpln9qeu6rwd-2

Przebudowa drogi gminnej nr 370242W relacji Ligówko – Grabówiec – etap II

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na długości 0,186 km o nawierzchni bitumicznej z poboczami z kruszywa łamanego. W ofercie należy skalkulować wykonanie stałej organizacji ruchu objętej zakresem zamówienia na podstawie projektu budowlanego.

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze sztuką budowlaną i opisem technicznym z jednoczesnym obowiązkiem ze strony Wykonawcy dokonania analizy dokumentacji projektowej z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

Termin składania ofert upływa dnia 10.11.2020 r. o godz. 12:00.

Termin realizacji – do 30.11.2020 r. (więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Remont dróg gminnych w m. Sulkowo Bariany, Osiek i Adamowo, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo w miejscowościach: Sulkowo Bariany – długość 800 mb., szerokość 4 mb; Osiek – długość 430 mb., szerokość 4 mb; Roboty będą polegały na: położeniu destruktu o grubości 8 cm na szerokości 4 m – luźno wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – wał, podwójnym powierzchniowym utrwaleniu na szerokości 3,5 m; Adamowo (obręb Ligowo) – podwójne utrwalenie na odcinku o długości 240 mb i szerokości 3,5 mb (destrukt asfaltowy w ilości ok. 770 ton dostarczy Zamawiający).

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze sztuką budowlaną i opisem z jednoczesnym obowiązkiem ze strony Wykonawcy, dokonania wizji lokalnej obiektu, celem ustalenia warunków realizacji robót, mających wpływ na kalkulację ceny ofertowej. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

(więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wokół stawu rekreacyjnego w m. Mochowo Parcele na podstawie opracowania technicznego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót: Zadanie zostało podzielone na dwie części:

Część I: Budowa alejek wokół stawu (540 m2) – Wariant I opracowania technicznego

Część II: Umocnienie skarp – wariant II opracowania technicznego (geokrata grubości 10 cm, kiszka faszynowa oraz obsiew mieszanką traw). (więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Mochowo w 2020 roku

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie oraz poddaniu odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Mochowo.

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Mochowo, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie Gminy Mochowo, transport odpadów z miejsc odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej ewidencji poszczególnych odpadów. Łączna szacunkowa ilość wynosi: około 45,76 Mg. (więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wokół stawu rekreacyjnego w m. Mochowo Parcele na podstawie opracowania technicznego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót: Zadanie zostało podzielone na dwie części:

Część I: Budowa alejek wokół stawu (540 m2) – Wariant I opracowania technicznego

Część II: Umocnienie skarp – wariant II opracowania technicznego (geokrata grubości 10 cm, kiszka faszynowa oraz obsiew mieszanką traw).

Wykonawca może złożyć ofertę na całość zadania lub wybraną część.

(więcej…)

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4