Zamówienia publiczne do 30 000 euro

nisvpln9qeu6rwd-2

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Mochowo w 2020 roku

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie oraz poddaniu odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Mochowo.

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Mochowo, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie Gminy Mochowo, transport odpadów z miejsc odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej ewidencji poszczególnych odpadów. Łączna szacunkowa ilość wynosi: około 45,76 Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe i załączniki do zapytania ofertowego.

Termin realizacji: do 30.09.2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w terminie do dnia 17.07.2020 r., godz. 10:00.

 

 

 

nisvpln9qeu6rwd-2

Porządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Mochowo – Etap IV

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo Parcele i Mochowo oraz sieci wodociągowej w m. Rokicie, gm. Mochowo o długości: wodociąg – 0,093 km, kanalizacja – 0,222 km (projekt zagospodarowania tereny: rys. 1 (Sk1-Tr1), rys. 7 (Sk11 – S9 – S8 – S6 – S7 – S5), rys. 10 (Tr10 – S13 – Sk16 – S14 – S15)  na podstawie projektu budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Zapytanie ofertowe – treść

Załączniki do zapytania ofertowego – treść

(więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa kruszywa na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

W związku z licznymi pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający informuje, że dostarczone na drogi kruszywo należy rozgarnąć.

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem na każdorazowe wezwanie Zamawiającego

Część I – kamień polny 0,31 i pospółka w proporcji 60:40 w ilości 900 ton

Część II – gruzu ceglanego frakcji 0/45 w ilości 400 ton

Część III – pospółki przesiewanej ziarna powyżej 0,2 nie mniej niż 25 % w ilości 500 ton (więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Wynajem koparko – ładowarki do prac organizowanych przez Urząd Gminy w Mochowie w trybie awaryjnym w roku 2020

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na wynajem koparko – ładowarki do wykonywania zadań związanych z awariami sieci wodno – kanalizacyjnych i awariami drogowymi w trybie awaryjnym.

Zakres świadczonych usług będzie ustalany wg potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić podstawienie sprzętu na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godz. od chwili powiadomienia.

Termin realizacji: do 31.12.2020 r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: formularz ofertowy, wzór umowy.

Termin składania ofert upływa 05.02.2020 r. o godz. 10:00.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

nisvpln9qeu6rwd-2

Świadczenie usługi koparką przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy w Mochowie w roku 2020

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi polegającej na pracy koparki przy wykonywaniu zadań związanych z okopywaniem rowów, zakładaniem nowych przepustów oraz udrożnienie istniejących przy drogach gminnych na terenie gminy Mochowo.

Usługa pracy koparki to czas liczony jako roboczogodzina pracy sprzętu licząc od czasu dysponowania sprzętem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do wykonania robót, do czasu ich zakończenia. Od czasu pracy odliczony będzie czas awarii i niesprawności sprzętu, jak również czas dojazdu do miejsca pracy i powrót z pracy.

Termin realizacji: do 31.12.2020 r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: formularz ofertowy, wzór umowy.

Termin składani ofert upływa 05.02.2020 r. o godz. 10:00.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4