Zamówienia publiczne do 30 000 euro

nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2020/2021 na terenie gminy Mochowo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2020/2021 na terenie gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytania ofertowe i załączniki.

Termin składania ofert upływa dnia 08.12.2020 r. o godz. 12:00.

Termin związania ofertą – 30 dni. (więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie w roku 2021

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na dostawę oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie w roku 2021 w ilości ok. 30.000 litrów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału zawiera dołączone do zaproszenia zapytanie ofertowe i załączniki.

Termin składania ofert upływa 07.12.2020 r. o godz. 12:00. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 8, 09 – 214 Mochowo

Termin związania ofertą – 30 dni

Załączniki: zapytanie ofertowe, załączniki do zapytania, wzór umowy

Zestawienie ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej

nisvpln9qeu6rwd-2

Przebudowa drogi gminnej nr 370242W relacji Ligówko – Grabówiec – etap II

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na długości 0,186 km o nawierzchni bitumicznej z poboczami z kruszywa łamanego. W ofercie należy skalkulować wykonanie stałej organizacji ruchu objętej zakresem zamówienia na podstawie projektu budowlanego.

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze sztuką budowlaną i opisem technicznym z jednoczesnym obowiązkiem ze strony Wykonawcy dokonania analizy dokumentacji projektowej z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

Termin składania ofert upływa dnia 10.11.2020 r. o godz. 12:00.

Termin realizacji – do 30.11.2020 r. (więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Remont dróg gminnych w m. Sulkowo Bariany, Osiek i Adamowo, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo w miejscowościach: Sulkowo Bariany – długość 800 mb., szerokość 4 mb; Osiek – długość 430 mb., szerokość 4 mb; Roboty będą polegały na: położeniu destruktu o grubości 8 cm na szerokości 4 m – luźno wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – wał, podwójnym powierzchniowym utrwaleniu na szerokości 3,5 m; Adamowo (obręb Ligowo) – podwójne utrwalenie na odcinku o długości 240 mb i szerokości 3,5 mb (destrukt asfaltowy w ilości ok. 770 ton dostarczy Zamawiający).

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze sztuką budowlaną i opisem z jednoczesnym obowiązkiem ze strony Wykonawcy, dokonania wizji lokalnej obiektu, celem ustalenia warunków realizacji robót, mających wpływ na kalkulację ceny ofertowej. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

(więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wokół stawu rekreacyjnego w m. Mochowo Parcele na podstawie opracowania technicznego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót: Zadanie zostało podzielone na dwie części:

Część I: Budowa alejek wokół stawu (540 m2) – Wariant I opracowania technicznego

Część II: Umocnienie skarp – wariant II opracowania technicznego (geokrata grubości 10 cm, kiszka faszynowa oraz obsiew mieszanką traw). (więcej…)

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4