Zamówienia publiczne do 30 000 euro

nisvpln9qeu6rwd-2

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo”

Gmina Mochowo zaprasza do składania ofert cenowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej  na zadaniu Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

Termin realizacji: obowiązki Wykonawcy nad realizacją zadania wygasają z chwilą upływu terminu obejmującego gwarancję i rękojmię na wykonane roboty budowlane. Planowany termin wykonania zadania do 30.11.2018 r.

Termin składania ofert upływa dnia 25.09.2018 r. o godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Projekt umowy – treść

Dokumentacja projektowa i STWiOR – cz. 1, cz. 2, cz. 3 i cz. 4

nisvpln9qeu6rwd-2

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Ligowo, gm. Mochowo

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ligowo w wariancie podstawowym. Obiekt składa się z siłowni plenerowej wyposażonej w 6 urządzeń do ćwiczeń montowanych na pylonach na podłożu trawiastym, strefy relaksu wyposażonej w stół do tenisa oraz do szachów zamontowane na powierzchni utwardzonej kostką brukową. Otwarta Strefa Aktywności będzie wyposażona w ławki (4 szt.), kosze na śmieci (2 szt.) oraz stojak na rowery. Ponadto zostanie wykonane nasadzenie zieleni i trawnik.

Termin składania ofert upływa dnia 24.08.2018 r. o godz. 12:00.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera zapytanie ofertowe i załączniki zamieszczone poniżej.

Zapytanie ofertowe – treść

Załączniki do zapytanie ofertowego – treść

Dokumentacja techniczna – treść

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – treść

Przedmiar robót – treść

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o treści:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia siłowni plenerowej wykonane w całości ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, w tym również z siedziskami stalowymi.

Zamawiający dopuszcza urządzenia siłowni plenerowej na pylonie wykonane w całości ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, w tym również siedziska.

ZAMAWIAJĄCY PRECYZUJE TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI ZGODNIE Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO – DO DNIA 28.09.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mochowo. W zakres zleconych prac wchodzi:

 • demontaż, załadunek oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowych, w ilości ok. 110 m2 – 1,54 Mg
 • odbiór wraz z załadunkiem oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowych z miejsca tymczasowego składowania (bez demontażu) w ilości ok. 7750 m2 – 108,377 Mg

łączna ilość odpadów azbestu przeznaczonych do transportu i utylizacji z terenu gminy Mochowo ok. 7860 m2 – 109,917 Mg.

Termin składania ofert upływa dnia 12.07.2018 r. o godz. 12:00.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera zapytanie ofertowe i załączniki.

Zapytanie ofertowe – treść

Załączniki do zapytania ofertowego – treść.

poprawiony załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Modernizacja chodnika wraz z zakupem materiałów w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację zadania polegającego na modernizacji chodnika wraz z zakupem materiałów w miejscowości Mochowo Parcele. Szczegóły w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – treść

Wzór umowy – treść

Zagospodarowanie terenu – treść

Konstrukcja chodnika – treść 

Szkic lokalizacyjny

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa gruzu betonowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadania polegającego na zakupie wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na każdorazowe wezwanie gruzu betonowego w ilości 900 ton. Szczegóły w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym.

zapytanie ofertowe – treść

formularza ofertowy –treść

załączniki do zapytania ofertowego – treść

Termin składani ofert upływa dnia 07.03.2018 r. o godz. 12:00.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook