Zamówienia publiczne do 30 000 euro

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa Internetu wraz z konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo w roku 2020

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia oferty cenowej na Dostawę Internetu wraz z konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo w roku 2020.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Internetu do 240 gospodarstw domowych polegająca na utrzymaniu sieci dostępu do Internetu i jej konfiguracji u beneficjentów ostatecznych wskazanych przez Zamawiającego sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu na terenie gminy Mochowo, świadczeniu usługi dostępu do Internetu gospodarstwom domowym na terenie gminy Mochowo i serwisowaniu sprzętu dostępowego w okresie trwania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2019 r. o godz. 12:00. (więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2019/2020 na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Mochowo w sezonie zima 2019/2020.

Termin realizacji: obejmuje sezon zima 2019/2020 nie dłużej niż do 30.04.2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, 09 – 214 Mochowo, ul. Sierpecka 2, pok. nr 13 w terminie do dnia 09 grudnia 2019 r., godz. 10:00.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera zapytanie ofertowe. (więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie do celów grzewczych na rok 2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ok. 30.000 litrów oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie o parametrach nie gorszych niż niżej wymienione: gatunek oleju – lekki, temperatura zapłonu: nie niższa niż 56 0 C, zawartość siarki: nie więcej niż 0,1 % (m/m), wartość opałowa: nie niższa niż 42,6 MJ/kg, zawartość wody: nie większa niż 200 mg/kg, temperatura płynięcia: nie niższa niż (-)20 C. Rozliczenie dostawy odbędzie się w oparciu o ilość rzeczywistą dostarczonego oleju (według wskazania przepływomierza).

Termin realizacji: od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn. „Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie w roku 2020” nie otwierać przed dniem 28.11.2018 r., godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Przebudowa drogi gminnej nr 370239W w miejscowości Rokicie

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi, gminnej nr 370239W w miejscowości Rokicie, gm. Mochowo o długości 250 m, w kilometrażu 0+000 km do 0+250 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i STWiOR.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Termin składani ofert upływa dnia 22 listopada 2019 roku o godz. 9:00.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

nisvpln9qeu6rwd-2

Pielęgnacja drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i roślin wieloletnich na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i roślin wieloletnich na terenie gminy Mochowo zgodnie z poniższymi dokumentami.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (więcej…)

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook