Zamówienia publiczne do 30 000 euro

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa kruszywa na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

W związku z licznymi pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający informuje, że dostarczone na drogi kruszywo należy rozgarnąć.

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem na każdorazowe wezwanie Zamawiającego

Część I – kamień polny 0,31 i pospółka w proporcji 60:40 w ilości 900 ton

Część II – gruzu ceglanego frakcji 0/45 w ilości 400 ton

Część III – pospółki przesiewanej ziarna powyżej 0,2 nie mniej niż 25 % w ilości 500 ton (więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Wynajem koparko – ładowarki do prac organizowanych przez Urząd Gminy w Mochowie w trybie awaryjnym w roku 2020

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na wynajem koparko – ładowarki do wykonywania zadań związanych z awariami sieci wodno – kanalizacyjnych i awariami drogowymi w trybie awaryjnym.

Zakres świadczonych usług będzie ustalany wg potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić podstawienie sprzętu na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godz. od chwili powiadomienia.

Termin realizacji: do 31.12.2020 r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: formularz ofertowy, wzór umowy.

Termin składania ofert upływa 05.02.2020 r. o godz. 10:00.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

nisvpln9qeu6rwd-2

Świadczenie usługi koparką przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy w Mochowie w roku 2020

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi polegającej na pracy koparki przy wykonywaniu zadań związanych z okopywaniem rowów, zakładaniem nowych przepustów oraz udrożnienie istniejących przy drogach gminnych na terenie gminy Mochowo.

Usługa pracy koparki to czas liczony jako roboczogodzina pracy sprzętu licząc od czasu dysponowania sprzętem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do wykonania robót, do czasu ich zakończenia. Od czasu pracy odliczony będzie czas awarii i niesprawności sprzętu, jak również czas dojazdu do miejsca pracy i powrót z pracy.

Termin realizacji: do 31.12.2020 r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: formularz ofertowy, wzór umowy.

Termin składani ofert upływa 05.02.2020 r. o godz. 10:00.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2019/2020 na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Mochowo w sezonie zima 2019/2020.

Termin realizacji: obejmuje sezon zima 2019/2020 nie dłużej niż do 30.04.2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, 09 – 214 Mochowo, ul. Sierpecka 2, pok. nr 13 w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r., godz. 10:00.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

(więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Wykonywanie czynności urbanistycznych dla potrzeb gminy Mochowo w 2020 roku

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności urbanistycznych dla potrzeb Gminy Mochowo w 2020 roku, polegających na sporządzaniu analiz urbanistycznych i projektów decyzji:

 • o warunkach zabudowy wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz zmiany tych decyzji,
 • o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany tych decyzji, oraz
 • opinii urbanistycznych/lokalizacyjnych w zakresie ustalania linii rozgraniczających dla dróg.

Integralną część w/w opracowań stanowić będzie ustalenie wszystkich organów uzgadniających projekt decyzji oraz weryfikacja stron postępowania administracyjnego.

Termin składania ofert upływa dnia 20.12.2019 r. o godz. 12:00.

(więcej…)

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook