Zamówienia publiczne do 30 000 euro

nisvpln9qeu6rwd-2

Wykonywanie czynności urbanistycznych dla potrzeb Gminy Mochowo w 2018 roku

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności urbanistycznych dla potrzeb Gminy Mochowo w 2018 roku, polegających na sporządzaniu analiz urbanistycznych i projektów decyzji

 • o warunkach zabudowy wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz zmiany tych decyzji,
 • o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany tych decyzji, oraz
 • opinii urbanistycznych/lokalizacyjnych w zakresie ustalania linii rozgraniczających dla dróg

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Projekt umowy – treść

Informacja z rozstrzygnięcia – treść

 

nisvpln9qeu6rwd-2

Dowóz i odwóz uczniów do/z Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie i Publicznego Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie w 2018 roku, gm. Mochowo

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, 09 – 214 Mochowo, ul. Sierpecka 2, w terminie do dnia 28.12.2017 r. do godz. 09:30.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Projekt umowy – treść

Załączniki do zapytania – treść

Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej – treść

 

nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2017/2018 na terenie gminy Mochowo

Zamawiający gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zimowe utrzymanie dróg. Termin składania ofert upływa dnia 11.12.2017 r. o godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Wzór umowy – treść

Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa Internetu wraz z konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo w roku 2018

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia oferty cenowej na Dostawę Internetu wraz z konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo w roku 2018.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Internetu do 240 gospodarstw domowych polegająca na utrzymaniu sieci dostępu do Internetu i jej konfiguracji u beneficjentów ostatecznych wskazanych przez Zamawiającego sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu na terenie gminy Mochowo, świadczeniu usługi dostępu do Internetu gospodarstwom domowym na terenie gminy Mochowo i serwisowaniu sprzętu dostępowego w okresie trwania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2017 r. o godz. 14:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – treść

Formularz ofertowy – treść

Oświadczenie – treść

Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia – treść

Istotne postanowienia umowy – treść

Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2017/2018 na terenie gminy Mochowo

Zamawiający gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zimowe utrzymanie dróg. Termin składania ofert upływa dnia 29.11.2017 r. o godz. 14:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Wzór umowy – treść

Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej – treść

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook