Zamówienia publiczne do 30 000 euro

nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2017/2018 na terenie gminy Mochowo

Zamawiający gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zimowe utrzymanie dróg. Termin składania ofert upływa dnia 11.12.2017 r. o godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Wzór umowy – treść

Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa Internetu wraz z konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo w roku 2018

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia oferty cenowej na Dostawę Internetu wraz z konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo w roku 2018.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Internetu do 240 gospodarstw domowych polegająca na utrzymaniu sieci dostępu do Internetu i jej konfiguracji u beneficjentów ostatecznych wskazanych przez Zamawiającego sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu na terenie gminy Mochowo, świadczeniu usługi dostępu do Internetu gospodarstwom domowym na terenie gminy Mochowo i serwisowaniu sprzętu dostępowego w okresie trwania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2017 r. o godz. 14:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – treść

Formularz ofertowy – treść

Oświadczenie – treść

Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia – treść

Istotne postanowienia umowy – treść

Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2017/2018 na terenie gminy Mochowo

Zamawiający gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zimowe utrzymanie dróg. Termin składania ofert upływa dnia 29.11.2017 r. o godz. 14:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Wzór umowy – treść

Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie w roku 2018

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na dostawę oleju opałowego co celów grzewczych w roku 2018. Termin składania ofert upływa dnia 29.11.2017 r. o godz. 14:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz oferty – treść

Wzór umowy – treść

Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Stworzenie miejsca rekreacji w m. Ligowo, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszego utwardzonego kostką brukową bezfazową gr. 6 cm o wymiarach 20x10x6 cm w kolorze szarym na podłożu cementowo – piaskowym w obszarze ABCD oznaczonym na załączniku graficznym.

Ponadto Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia skalkuluje w cenie ofertowej:

 • obsługę geodezyjną inwestycji
 • zorganizowania zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochronę znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy
 • uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie oraz oznakowanie dróg na czas prowadzenia robót zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwy zarząd drogi oraz związane z tym opłaty
 • zabezpieczenie i ochronę przed zniszczeniem znajdującego się na placu i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia, skarp i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego
 • sporządzenie kosztorysu powykonawczego robót po ich zakończeniu

Termin składania ofert upływa dnia 29.06.2017 r. o godz. 14:00.

(więcej…)

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook