Zamówienia publiczne do 30 000 euro

nisvpln9qeu6rwd-2

Wykonywanie czynności urbanistycznych dla potrzeb Gminy Mochowo w 2019 roku

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności urbanistycznych dla potrzeb Gminy Mochowo w 2019 roku, polegających na sporządzaniu analiz urbanistycznych i projektów decyzji

 • o warunkach zabudowy wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz zmiany tych decyzji,
 • o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany tych decyzji, oraz
 • opinii urbanistycznych/lokalizacyjnych w zakresie ustalania linii rozgraniczających dla dróg

Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2018 r., godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Projekt umowy – treść

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

header_kask-300x230

Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie w roku 2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ok. 36.000 litrów oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz z drukarką, pompą ssąco– tłoczącą na własny koszt i na własne ryzyko w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć certyfikat/świadectwo jakości dostarczonego oleju opałowego.

Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2018 r. o godz. 14:00.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera zapytanie ofertowe i załączniki zamieszczone poniżej. (więcej…)

Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w m. Ligowo i Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dostawy i wykonanie uzupełnienia nasadzeń drzew i krzewów w m. Ligowo i Mochowo Parcele, gm. Mochowo zgodnie z załączoną dokumentacją projektową
i szkicem sytuacyjnym. Należy przyjąć termin 12 miesięcy pielęgnacji nasadzeń będących przedmiotem zamówienia,  licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2018 r. o godz. 10:00.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera zapytanie ofertowe i załączniki zamieszczone poniżej.

(więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo”

Gmina Mochowo zaprasza do składania ofert cenowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej  na zadaniu Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

Termin realizacji: obowiązki Wykonawcy nad realizacją zadania wygasają z chwilą upływu terminu obejmującego gwarancję i rękojmię na wykonane roboty budowlane. Planowany termin wykonania zadania do 30.11.2018 r.

Termin składania ofert upływa dnia 25.09.2018 r. o godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Projekt umowy – treść

Dokumentacja projektowa i STWiOR – cz. 1, cz. 2, cz. 3 i cz. 4

nisvpln9qeu6rwd-2

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Ligowo, gm. Mochowo

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ligowo w wariancie podstawowym. Obiekt składa się z siłowni plenerowej wyposażonej w 6 urządzeń do ćwiczeń montowanych na pylonach na podłożu trawiastym, strefy relaksu wyposażonej w stół do tenisa oraz do szachów zamontowane na powierzchni utwardzonej kostką brukową. Otwarta Strefa Aktywności będzie wyposażona w ławki (4 szt.), kosze na śmieci (2 szt.) oraz stojak na rowery. Ponadto zostanie wykonane nasadzenie zieleni i trawnik.

Termin składania ofert upływa dnia 24.08.2018 r. o godz. 12:00.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera zapytanie ofertowe i załączniki zamieszczone poniżej.

Zapytanie ofertowe – treść

Załączniki do zapytanie ofertowego – treść

Dokumentacja techniczna – treść

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – treść

Przedmiar robót – treść

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o treści:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia siłowni plenerowej wykonane w całości ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, w tym również z siedziskami stalowymi.

Zamawiający dopuszcza urządzenia siłowni plenerowej na pylonie wykonane w całości ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, w tym również siedziska.

ZAMAWIAJĄCY PRECYZUJE TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI ZGODNIE Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO – DO DNIA 28.09.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania – treść

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook