Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia oferty cenowej na Dostawę Internetu wraz z konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo w roku 2020.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Internetu do 240 gospodarstw domowych polegająca na utrzymaniu sieci dostępu do Internetu i jej konfiguracji u beneficjentów ostatecznych wskazanych przez Zamawiającego sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu na terenie gminy Mochowo, świadczeniu usługi dostępu do Internetu gospodarstwom domowym na terenie gminy Mochowo i serwisowaniu sprzętu dostępowego w okresie trwania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2019 r. o godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – treść

Formularz ofertowy – treść

Oświadczenie – treść

Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia – treść

Istotne postanowienia umowy – treść

Informacja z dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej – treść