Przedmiotem zamówienia jest dostawa ok. 36.000 litrów oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz z drukarką, pompą ssąco– tłoczącą na własny koszt i na własne ryzyko w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć certyfikat/świadectwo jakości dostarczonego oleju opałowego.

Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2018 r. o godz. 14:00.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera zapytanie ofertowe i załączniki zamieszczone poniżej.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Projekt umowy – treść

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść