Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr 309/XL/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”, Wójt Gminy Mochowo ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację niżej wymienionych zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w formie powierzenia określonych w „Programie współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA