Wójt Gminy Mochowo działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr 206/XXVIII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”, ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację następujących zadań publicznych w obszarze „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w formie powierzenia określonych w „Programie współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.

Zarządzenie Nr 7 z dnia 20.02.2017 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert