Gmina Mochowo przystąpiła do partnerstwa wraz ze Starostwem Sierpeckim oraz pozostałymi gminami z terenu powiatu sierpeckiego. Celem zawiązanego partnerstwa jest podjęcie wspólnego starania o pozyskanie środków unijnych na przygotowanie i realizację projektu pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu Sierpeckiego”. Projekt przewiduje budowę systemu alarmowego (syreny alarmowe wraz z wyposażeniem), służącego do informowania o niebezpieczeństwie ludności przebywającej na obszarze gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo i Zawidz.

Środki na realizację przedmiotowej operacji pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku – Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu.

foto by Starostwo Powiatowe w Sierpcu