Rozpoczęły się prace związane z „Przebudową drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy”

Jest to kolejna inwestycja, której realizacja jest możliwa dzięki pozyskanym przez Gminę Mochowo środkom związanym z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W ramach tego zadania zostanie przebudowane prawie 0,5 km drogi gminnej od skrzyżowania z  drogą wojewódzką Nr 539 w miejscowości Gozdy. Zakres robót obejmował będzie: profilowanie oraz zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi o szerokości 4 mb, ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego (10 cm), ułożenie warstwy wiążącej (3 cm) i ścieralnej (3 cm), oczyszczenie i pogłębienie istniejących rowów oraz wykonanie obustronnych poboczy umocnionych kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m wraz ze zjazdami na pola i do posesji mieszkańców. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z Gostynina. Koszt zadania opiewa na kwotę 209.279,83 zł , w tym pozyskane środki w kwocie 100 000 zł.