Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodników wraz z kanalizacją deszczową na dz. nr ew. 71 w miejscowości Żółtowo, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść