Realizacja projektu grantowego pn.: zdalna Szkoła+

naklejka_zdalnaszkola+

 

 

 

 

 

 

Gmina Mochowo realizuje projekt grantowy pn.: zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W dniu 29 czerwca 2020 r. zawarta została umowa o powierzenie grantu nr 776-16-15-078 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Kwota przyznanego dofinansowania – 54 990,00 zł.

Ze środków z otrzymanego grantu zakupionych zostanie 18 laptopów, które będą przeznaczone dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu gminy Mochowo (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie). Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do realizowania nauki na odległość w okresie zawieszenia zajęć w szkołach podstawowych. Zakupione zostanie również 18 sztuk licencji – pakietów Microsoft Office 2019 w wersji bezterminowej, w skład których wejdą podstawowe programy użytkowe: Word, Excel, PowerPoint.

18 odbiorców – nauczycieli i uczniów – otrzyma sprzęt w użyczenie na czas edukacji zdalnej. Dzięki wsparciu nauczyciele będą realizowali z sukcesem podstawę programową kształcenia ogólnego dla wszystkich etapów edukacyjnych – wychowanie przedszkolne, I i II etap edukacyjny, a dzięki ich pracy uczniowie uzyskają wsparcie w postaci materiałów, nagrań, wideorozmów prowadzonych w trakcie nauczania na odległość. Ponadto zostaną wyrównane szanse edukacyjne uczniów, którzy nie mają dostępu do sprzętu umożliwiającego im pracę z wykorzystaniem Internetu, tym samym wzrośnie poczucie satysfakcji dzieci z zrealizowanych z powodzeniem wyznaczonych przez nauczycieli zadań.


W ramach projektu grantowego p.n.: „ZDALNA SZKOŁA+ w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej” zakupione zostało 18 szt. Notebooków DELL z procesorem Intel i5 i z Windowsem 10 Home, z dyskiem SSD 256 GB i pamięcią 8GB wraz z zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Office 2019 Standard.

W dniu 31 sierpnia 2020 r. szkoły podstawowe z terenu gminy Mochowo (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie) przyjęły do użytkowania (po 6 szt. dla każdej szkoły) ww. sprzęt wraz z oprogramowaniem i oświadczyły, że będzie on służył uczniom i nauczycielom w okresie nauczania zdalnego, a po zakończeniu tego okresu, podczas nauczania stacjonarnego w szkole.

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook