Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo o długości 283 m, z rur PVC-U SN8 kl. S fi 160 mm i fi 200 mm na podstawie projektu budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Zapytanie ofertowe – treść

Załączniki do zapytania ofertowego – treść

Dokumentacja techniczna – treść

Przedmiar robót – treść

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – treść

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Gmina Mochowo, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo w terminie do dnia 11.04.2019 r. do godz. 12:00.

Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej – treść