Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z gminami: Przesmyki, Błędów, Domanice, Mochowo i Wilga, realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – VIII EDYCJA”. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów w 8 szkołach woj. mazowieckiego.

Tytuł projektu: „Szkoła Równych Szans – VIII edycja”

Dofinansowanie projektu z UE: 1820805,49 zł

Całkowita wartość projektu: 1980553 zł

Numer umowy: RPMA.10.01.01-14-7366/16

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. do 31.03.2019 r.

 

Od 1 sierpnia 2017 r. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie rozpoczęła VIII Edycję projektu Szkoła Równych Szans realizowanego w ramach w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja Projektu Szkoła Równych Szans – VIII edycja, odbywa się w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie 5 gmin województwa mazowieckiego, a partnerem wiodącym została Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie.

Budżet projektu dla Gminy Mochowo – Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, opiewa na kwotę 140 958,67 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 115 458,67 zł, a wkład własny to 25 500,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie skierowane jest do 32  uczniów i 36 uczennic klas I-VII w roku szkolnym 2017/18 oraz klas I-VIII w roku szkolnym 2018/19 Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie. Celem działań projektowych jest zwiększenie kompetencji kluczowych co najmniej 28 uczniów i  30 uczennic.

Projekt przewiduje realizację w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie w okresie od 1 września 2017 r. do 31 marca 2019 r. nieodpłatnych zajęć dodatkowych obejmujących:

 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka rosyjskiego,
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki,
 • zajęcia wyrównawcze z przyrody,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania z przyrody,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki,
 • zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna,
 • jednodniowa wycieczka do CNK w Warszawie,
 • jednodniowy wyjazd na zajęcia z robotyki do Płocka.

Dzięki udziałowi w działaniach projektowych planuje się m.in. wzrost efektywności kształcenia kompetencji kluczowych, szczególnie w zakresie:

 • kompetencji porozumiewania się w językach obcych (język angielski, język rosyjski),
 • kompetencji matematycznych, przyrodniczych i informatycznych,
 • umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych, inicjatywności, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej.

 

logo SRS