Dziś w Warszawie, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, w obecności Wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej, Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Jolantą Augustyniak podpisali umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania p.n.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap II”. W ramach tego przedsięwzięcia wybudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w m. Mochowo Parcele wraz z fragmentem sieci kanalizacyjnej o długości 1,675 km. Planowany koszt tej inwestycji to prawie 3,9 mln zł , w tym pozyskane dofinansowanie w kwocie prawie 2 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Ze względu na ograniczenia, na które nie mieliśmy wpływu, musieliśmy podzielić budowę całej mochowskiej kanalizacji na etapy. Pierwszy etap będzie realizowany w ramach powyższego zadania. Pozostała część będzie realizowana równolegle do pierwszego etapu, w miarę możliwości finansowych. Już przygotowujemy się do przeprowadzenia procedury przetargowej w celu jak najszybszego wyłonienia wykonawcy dla tego zadania, bo czasu na realizację mamy niewiele – najpóźniej na początku 2019 roku musimy zakończyć realizację przedsięwzięcia ze wsparciem unijnym.

oczyszcz_kanal_tymcz