Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dostawy i wykonanie uzupełnienia nasadzeń drzew i krzewów w m. Ligowo i Mochowo Parcele, gm. Mochowo zgodnie z załączoną dokumentacją projektową
i szkicem sytuacyjnym. Należy przyjąć termin 12 miesięcy pielęgnacji nasadzeń będących przedmiotem zamówienia,  licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2018 r. o godz. 10:00.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera zapytanie ofertowe i załączniki zamieszczone poniżej.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Oświadczenie Wykonawcy – treść

Wzór umowy – treść

Kosztorys ofertowy – treść

Szkic sytuacyjny Mochowo Parcele – mapa

Specyfikacja Techniczna Ligowo – treść

Dokumentacja projektowa Ligowo – treść

Szkic sytuacyjny Ligowo – mapa

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść