Gmina Mochowo przygotowuje do złożenia wniosek w ramach projektu „Granty  PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Wsparciem mogą być objęte rodziny popegeerowskie z dziećmi a w ramach grantu zakupiony i przekazany zostanie sprzęt komputerowy (laptopy) wraz z akcesoriami i niezbędnym oprogramowaniem. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany uczniom odrębnym protokołem.

Ze wsparcia będą mogli  skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy spełniają łącznie następujące przesłanki:

  1. zamieszkują na terenie gminy Mochowo;
  2. są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
  1. nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku 2020 oraz roku 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (np. w ramach zdalnej Szkoły).

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie:

  1. Oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
  2. Zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość;
  3. Dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej tj. rodzica, dziadka, pradziadka,  w dawnych PPGR (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą);
  4. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt 3 należy złożyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub oświadczenie  ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość – po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu pod numerem telefonu: 24 276 33 33 wew. 223

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2,
pok. nr 13, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2021 roku do godziny 15:00

(decyduje data wpływu do Urzędu)

Dokumenty, które wpłyną po terminie zostaną zniszczone

 

Pliki do pobrania: