Archive for Marzec, 2019

nisvpln9qeu6rwd-2

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo i Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo o długości 283 m, z rur PVC-U SN8 kl. S fi 160 mm i fi 200 mm na podstawie projektu budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Zapytanie ofertowe – treść

Załączniki do zapytania ofertowego – treść

Dokumentacja techniczna – treść

Przedmiar robót – treść

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – treść

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Gmina Mochowo, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo w terminie do dnia 11.04.2019 r. do godz. 12:00.

Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej – treść

male_logo

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mochowo

 

logo_aktual_PGN

W 2015 roku opracowaliśmy dokument pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mochowo”. Jest to bardzo ważny dokument, który stanowi podstawę do aplikowania o dofinansowanie inwestycji zmniejszających emisję CO2 czyli takich, które zmniejszają zużycie energii lub prowadzą do jej efektywnego wykorzystania, ograniczają szkodliwe emisje zanieczyszczeń oraz wdrażają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Do przykładowych przedsięwzięć należą: docieplenie budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła, wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii, budowa nowych obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymiana urządzeń i oświetlenia na energooszczędne, wymiana środków transportu na niskoemisyjne itp.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przynosi gminie wiele korzyści takich jak pozyskanie dofinansowań do zadań proekologicznych, redukcja zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenie energochłonności, poprawa infrastruktury, wdrożenie nowych technologii i wiele innych sprzyjających rozwojowi gminy.

Po upływie 4 lat w naszej gminie nastąpiły znaczące zmiany dotyczące wykorzystania energii dlatego podjęto decyzję o przystąpieniu do aktualizacji tego dokumentu. Wykonawcą aktualizacji Planu dla Gminy Mochowo ponownie jest Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź, www.auipe.pl.

Aktualizacja dokumentu pozwoli ocenić jakie efekty przyniosły inwestycje zrealizowane w tym czasie w gminie, zarówno przez mieszkańców jak i podmioty gospodarcze i użyteczności publicznej. Będzie to sygnał czy zaplanowane inwestycje przyniosły oczekiwane rezultaty oraz czy prawidłowo jest realizowana gospodarka energetyczna w naszej gminie. (więcej…)

header_kask-300x230

Budowa sieci kablowej SN w m. Gozdy, gm. Mochowo

Budowa sieci kablowej SN 15 kV w kierunku stacji SN/nN S5-00370 Gozdy ll, pomiędzy stanowiskiem słupowym nr 05-5-01562-10/-12, gm, Mochowo oraz budowa nowego odcinka linii kablowej SN 15 kV na dz. nr ew. 119, 101, 102, 121, 122, 131/1, 131/3, 123/7, 123/8, 128, 123/5 w m. Gozdy, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

dofinans_UE

Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy dla operacji p.n.: „Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo”

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Jolantą Augustyniak podpisali  umowę o przyznanie pomocy dla operacji p.n.: „Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo” typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020. (więcej…)

ninos_en_caricatura_eps__set_con_mas_de_30_ninos__by_gianferdinand-d56kuq4 (1)

Zaproszenie do udziału w świetlicy środowiskowej

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zaprasza

 • dzieci i młodzież w wieku 8-16/18l. z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą,
 • dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

do udziału w świetlicy środowiskowej (więcej…)

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook