Archive for Styczeń, 2020

wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi-2

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr 107.XIII.2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”, Wójt Gminy Mochowo ogłasza otwarty konkurs ofert  dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, na realizację następującego zadania publicznego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w formie powierzenia określonego w „Programie współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

informacja

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie

KALENDARIUM STATYSTYCZNYCH BADAŃ ANKIETOWYCH W 2020 ROKU

kalendarium badań ankietowych 2020

wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi-2

Publikacja Zarządzenia Nr 4 Wójta Gminy Mochowo z dnia 30 stycznia 2020 r.

917993_1579826176

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej

nisvpln9qeu6rwd-2

Wynajem koparko – ładowarki do prac organizowanych przez Urząd Gminy w Mochowie w trybie awaryjnym w roku 2020

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na wynajem koparko – ładowarki do wykonywania zadań związanych z awariami sieci wodno – kanalizacyjnych i awariami drogowymi w trybie awaryjnym.

Zakres świadczonych usług będzie ustalany wg potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić podstawienie sprzętu na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godz. od chwili powiadomienia.

Termin realizacji: do 31.12.2020 r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: formularz ofertowy, wzór umowy.

Termin składania ofert upływa 05.02.2020 r. o godz. 10:00.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4