Archive for październik, 2023

informacja

Konkursu o Nagrodę Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej

Tylko do 10 listopada br. można zgłaszać się na do piątej edycji Konkursu o Nagrodę Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej!

Zapraszamy wszystkie osoby realizujące działania w obszarze edukacji kulturalnej na terenie województwa mazowieckiego. Nieważne czy jesteś doświadczoną animatorką/animatorem kultury, sołtyską/sołtysem, czy może prowadzisz oddolne działania z innymi pasjonatami z sąsiedztwa. Nie wahaj się i prześlij zgłoszenie! Łączna pula nagród to 40 000 zł.

(więcej…)

informacja

KOMUNIKAT

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Mochowo prawa własności nieruchomości, zajętych pod drogę publiczną – drogę gminną nr 370215W Jakubowo-Żurawin-Mochowo, położonych w obrębie Żurawin, jednostka ewidencyjna Mochowo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 185 o pow. 0,54 ha.

ZAWIADOMIENIE 

informacja

KOMUNIKAT

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Mochowo prawa własności nieruchomości, zajętych pod drogę publiczną – drogę gminną nr 370215W Jakubowo-Żurawin-Mochowo, położonych w obrębie Mochowo Parcele, jednostka ewidencyjna Mochowo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 24 o pow. 1,35 ha.

ZAWIADOMIENIE 

pobierz.php

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),  art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr 245/XXXIX/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 14.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Wójt Gminy Mochowo ogłasza termin przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”: od 31 października 2023 r. do 13 listopada 2023 r. 

TREŚĆ OGŁOSZENIA 

pobierz.php

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE PARTNERSTWA „OBSZAR FUNKCJONALNY MIASTA PŁOCKA” DOTYCZĄCE:

  1. PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO
  2. PROJEKTU PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych wszystkich interesariuszy, w tym: mieszkańców gmin i powiatów należących do Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”, partnerów społecznych i gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki.

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego jest “drogowskazem” dla jednostek samorządu terytorialnego tworzących Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka oraz podejmowanych przez nie działań na rzecz rozwoju całego Partnerstwa. Dokument jest niezbędny m.in. do wdrażania podejścia terytorialnego perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 i umożliwi pozyskiwanie środków europejskich.

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii i uwag. Każdy głos jest dla nas niezwykle ważny i posłuży wypracowaniu ostatecznej wersji dokumentów.

W toku konsultacji zbierane będą uwagi i wnioski w zakresie:

  • projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”, która zawiera cele, kierunki działań i propozycje projektów/przedsięwzięć, wynikających z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru Partnerstwa oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów wchodzących w skład Partnerstwa;
  • projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.

(więcej…)