Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mochowo. W zakres zleconych prac wchodzi:

  • demontaż, załadunek oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowych, w ilości ok. 2013 m– 22,14 Mg
  • odbiór wraz z załadunkiem oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowych z miejsca tymczasowego składowania (bez demontażu) w ilości ok. 3401 m– 37,41 Mg

Łączna ilość odpadów azbestu przeznaczonych do transportu i utylizacji z terenu gminy Mochowo ok. 5414 m– 59,554 Mg.

Termin składania ofert upływa dnia 10.07.2018 r. o godz. 14:00.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera zapytanie ofertowe i załączniki.

Zapytanie ofertowe – treść

Załączniki do zapytania ofertowego – treść

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść