Ewa Kopycińska

(0 comments, 8 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by Ewa Kopycińska
nisvpln9qeu6rwd-2

Stworzenie miejsca rekreacji w m. Ligowo, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszego utwardzonego kostką brukową bezfazową gr. 6 cm o wymiarach 20x10x6 cm w kolorze szarym na podłożu cementowo – piaskowym w obszarze ABCD oznaczonym na załączniku graficznym.

Ponadto Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia skalkuluje w cenie ofertowej:

 • obsługę geodezyjną inwestycji
 • zorganizowania zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochronę znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy
 • uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie oraz oznakowanie dróg na czas prowadzenia robót zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwy zarząd drogi oraz związane z tym opłaty
 • zabezpieczenie i ochronę przed zniszczeniem znajdującego się na placu i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia, skarp i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego
 • sporządzenie kosztorysu powykonawczego robót po ich zakończeniu

Termin składania ofert upływa dnia 29.06.2017 r. o godz. 14:00.

(więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Budowa publicznego placu zabaw w m. Gozdy, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw na dz. nr ew. 42/1 w m. Gozdy, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz ze sztuką budowlaną. W ramach zadania należy wykonać i zamontować na nawierzchni bezpiecznej i zielonej następujące urządzenia placu zabaw: drążek gimnastyczny, karuzelę krzyżową, przejście tarzan, ważkę drewniana podwójna, wieżę wysoką, huśtawkę bocianie gniazdo, sprężynowce, figę, huśtawkę pojedyncza z belką metalową wraz z elementami małej architektury: ławką ogrodową, koszem na śmieci i tablicą informacyjną oraz wykonać ogrodzenie. Po zakończeniu prac uporządkować i odtworzyć teren zielony w miejscu instalacji urządzeń. Głównym celem budowy placu zabaw jest stworzenie miejsca do aktywnego i bezpiecznego spędzenia czasu przez dzieci.

Termin składania ofert upływa dnia 28.06.2017 r. o godz. 14:00.

(więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Ścieżka przyrodnicza przy Szkole Podstawowej w Bożewie, gm. Mochowo

Gmina Mochowo zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania polegającego na wykonaniu, dostawie i montażu siedemnastu (17) przyrodniczych tablic na terenie przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie.

Termin składania ofert upływa dnia 12.06.2017 r. o godz. 10:30.

(więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Ścieżka przyrodnicza przy Szkole Podstawowej w Bożewie, gm. Mochowo

Gmina Mochowo zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania polegającego na wykonaniu, dostawie i montażu siedemnastu (17) przyrodniczych tablic na terenie przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie.

Termin składania ofert upływa dnia 31.05.2017 r. o godz. 15:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – treść

Projekt umowy – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej przy inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe – Romatowo”

Przedmiotem zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) na zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe – Romatowo realizowanym w dwóch etapach, dofinansowanym ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót objętych sprawowaniem nadzoru inwestorskiego określają projekty budowlano – wykonawcze i STWiOR.

Termin składani ofert upływa dnia 30.05.2017 r. o godz. 15:00.

(więcej…)

Ewa Kopycińska's RSS Feed
 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook