Ewa Kopycińska

(0 comments, 64 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by Ewa Kopycińska
nisvpln9qeu6rwd-2

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mochowo. W zakres zleconych prac wchodzi:

 • demontaż, załadunek oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowych, w ilości ok. 2013 m– 22,14 Mg
 • odbiór wraz z załadunkiem oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowych z miejsca tymczasowego składowania (bez demontażu) w ilości ok. 3401 m– 37,41 Mg

Łączna ilość odpadów azbestu przeznaczonych do transportu i utylizacji z terenu gminy Mochowo ok. 5414 m– 59,554 Mg.

Termin składania ofert upływa dnia 10.07.2018 r. o godz. 14:00.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera zapytanie ofertowe i załączniki.

Zapytanie ofertowe – treść

Załączniki do zapytania ofertowego – treść

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Remont drogi gminnej nr 370244W relacji Żurawin – Żuki w m. Żuki i Żółtowo

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 370244W relacji Żurawin – Żuki w m. Żuki i Żółtowo (destrukt asfaltowy w ilości ok. 200 ton dostarczy Zamawiający).

Termin składania ofert upływa dnia 24.06.2019 r. o godz. 15:00.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe
 2. formularz ofertowy
 3. projekt umowy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

header_kask-300x230

Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z demontażem istniejącej linii w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia nn 0,4 kV wraz z demontażem istniejącej linii na działkach nr ew. 94/, 135/1, 135/2 w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania –treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

header_kask-300x230

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania gospodarstwa rolnego w m. Gozdy, gm. Mochowo

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania gospodarstwa rolnego na dz. nr ew. 114, 111/5, 111/2, 105, 104/2 i 104/1 w m. Gozdy, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania  – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo i Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo o długości 283 m, z rur PVC-U SN8 kl. S fi 160 mm i fi 200 mm na podstawie projektu budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Zapytanie ofertowe – treść

Załączniki do zapytania ofertowego – treść

Dokumentacja techniczna – treść

Przedmiar robót – treść

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – treść

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Gmina Mochowo, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo w terminie do dnia 11.04.2019 r. do godz. 12:00.

Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej – treść

Ewa Kopycińska's RSS Feed
 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook