Ewa Kopycińska

(0 comments, 86 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by Ewa Kopycińska
nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2019/2020 na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Mochowo w sezonie zima 2019/2020.

Termin realizacji: obejmuje sezon zima 2019/2020 nie dłużej niż do 30.04.2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, 09 – 214 Mochowo, ul. Sierpecka 2, pok. nr 13 w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r., godz. 10:00.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

(więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Wykonywanie czynności urbanistycznych dla potrzeb gminy Mochowo w 2020 roku

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności urbanistycznych dla potrzeb Gminy Mochowo w 2020 roku, polegających na sporządzaniu analiz urbanistycznych i projektów decyzji:

 • o warunkach zabudowy wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz zmiany tych decyzji,
 • o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany tych decyzji, oraz
 • opinii urbanistycznych/lokalizacyjnych w zakresie ustalania linii rozgraniczających dla dróg.

Integralną część w/w opracowań stanowić będzie ustalenie wszystkich organów uzgadniających projekt decyzji oraz weryfikacja stron postępowania administracyjnego.

Termin składania ofert upływa dnia 20.12.2019 r. o godz. 12:00.

(więcej…)

header_kask-300x230

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – ul. Glinki w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – ul. Glinki – na dz. nr ew. 126/6, 128, 138, 147/1 i 162 obręb geodezyjny Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligowie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mobilnego agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą transportową dla OSP w Ligowie.

Minimalne parametry dla agregatu prądotwórczego:

Moc maksymalna 66/53 kVA

Moc standardowa 60/48 kVA

Moc silnika netto 54kW

Dostarczony agregat prądotwórczy musi posiadać przewidziane prawem świadectwa dopuszczenia i normy, świadectwo homologacji oraz spełniać wymogi techniczne dla sprzętów stosowanych przez jednostki OSP.

Przyczepa transportowa musi posiadać komplet dokumentów uprawniających do rejestracji.

Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące

Termin składania ofert upływa dnia 13.12.2019 r. o godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Załączniki do zapytania ofertowego – treść

Informacja z dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej- treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa Internetu wraz z konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo w roku 2020

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia oferty cenowej na Dostawę Internetu wraz z konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo w roku 2020.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Internetu do 240 gospodarstw domowych polegająca na utrzymaniu sieci dostępu do Internetu i jej konfiguracji u beneficjentów ostatecznych wskazanych przez Zamawiającego sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu na terenie gminy Mochowo, świadczeniu usługi dostępu do Internetu gospodarstwom domowym na terenie gminy Mochowo i serwisowaniu sprzętu dostępowego w okresie trwania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2019 r. o godz. 12:00. (więcej…)

Ewa Kopycińska's RSS Feed
 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook