Ewa Kopycińska

(0 comments, 53 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by Ewa Kopycińska
nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2018/2019 na terenie gminy Mochowo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Mochowo w sezonie zima 2018/2019.

Zamawiający podzielił zamówienie na 6 następujących zadań – części:

Zadanie nr 1 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Gozdy, Adamowo, Kapuśniki, Kokoszczyn, Śniechy.

Zadanie nr 2 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Ligowo, Ligówko, Osiek, Rokicie, Florencja.

Zadanie nr 3 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Malanowo Stare, Malanowo Nowe, Malanówko, Choczeń, Dobaczewo, Grabówiec.

Zadanie nr 4 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Zglenice Duże, Zglenice Małe, Zglenice Budy, Romatowo, Żuki, Żółtowo, Żurawin, Myszki, Żabiki.

Zadanie nr 5 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Mochowo, Mochowo Parcele, Mochowo Nowe, Dobrzenice Duże, Dobrzenice Małe, Załszyn, Sulkowo Rzeczne, Sulkowo Bariany, Żurawinek.

Zadanie nr 6 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Bożewo, Bożewo Nowe, Grodnia, Łukoszyno Biki, Łukoszyn, Bendorzyn, Cieślin, Lisice Nowe, Obręb.

(więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa Internetu wraz z konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo w roku 2019

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia oferty cenowej na Dostawę Internetu wraz z konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo w roku 2019.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Internetu do 240 gospodarstw domowych polegająca na utrzymaniu sieci dostępu do Internetu i jej konfiguracji u beneficjentów ostatecznych wskazanych przez Zamawiającego sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu na terenie gminy Mochowo, świadczeniu usługi dostępu do Internetu gospodarstwom domowym na terenie gminy Mochowo i serwisowaniu sprzętu dostępowego w okresie trwania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2018 r. o godz. 14:00. (więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Wykonywanie czynności urbanistycznych dla potrzeb Gminy Mochowo w 2019 roku

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności urbanistycznych dla potrzeb Gminy Mochowo w 2019 roku, polegających na sporządzaniu analiz urbanistycznych i projektów decyzji

 • o warunkach zabudowy wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz zmiany tych decyzji,
 • o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany tych decyzji, oraz
 • opinii urbanistycznych/lokalizacyjnych w zakresie ustalania linii rozgraniczających dla dróg

Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2018 r., godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Projekt umowy – treść

header_kask-300x230

Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie w roku 2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ok. 36.000 litrów oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz z drukarką, pompą ssąco– tłoczącą na własny koszt i na własne ryzyko w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć certyfikat/świadectwo jakości dostarczonego oleju opałowego.

Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2018 r. o godz. 14:00.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera zapytanie ofertowe i załączniki zamieszczone poniżej. (więcej…)

Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w m. Ligowo i Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dostawy i wykonanie uzupełnienia nasadzeń drzew i krzewów w m. Ligowo i Mochowo Parcele, gm. Mochowo zgodnie z załączoną dokumentacją projektową
i szkicem sytuacyjnym. Należy przyjąć termin 12 miesięcy pielęgnacji nasadzeń będących przedmiotem zamówienia,  licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2018 r. o godz. 10:00.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera zapytanie ofertowe i załączniki zamieszczone poniżej.

(więcej…)

Ewa Kopycińska's RSS Feed
 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook