Ewa Kopycińska

(0 comments, 145 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by Ewa Kopycińska
header_kask-300x230

„Modernizacja boiska sportowego – na działkach nr ew. 93/10, 207 obręb Mochowo Parcele, gm. Mochowo”

Zawiadamiam o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Modernizacji boiska sportowego – na działkach nr ew. 93/10, 207 obręb Mochowo Parcele, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

header_kask-300x230

„Rozbiórka, budowa oraz przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia działki 11/2 w m. Łukoszyno Biki, gm. Mochowo – na działkach nr ew. 6, 7, 9, 10, 11/1, 11/2, 35/1, 36/1, 37, 41, 44, 105 obręb Łukoszyno Biki, gm. Mochowo”

Zawiadamiam o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Rozbiórce, budowie oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia działki 11/2 w m. Łukoszyno Biki, gm. Mochowo – na działkach nr ew. 6, 7, 9, 10, 11/1, 11/2, 35/1, 36/1, 37, 41, 44, 105 obręb Łukoszyno Biki, gm. Mochowo.”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

header_kask-300x230

„Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV; rozbiórka; budowa oraz przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV; budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV oraz budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia działek w m. Żabiki, gm. Mochowo – na dz. nr ew. 14/1, 14/2, 16/1, 20, 27/1, 27/2, 29/1, 29/2, 31, 45/2 obręb Żabiki oraz dz. nr ew. 35 obręb Mochowo Nowe, gm. Mochowo”

Zawiadamiam o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV; rozbiórki; budowy oraz przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 kV; budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV oraz budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia działek w m. Żabiki, gm. Mochowo – na dz. nr ew. 14/1, 14/2, 16/1, 20, 27/1, 27/2, 29/1, 29/2, 31, 45/2 obręb Żabiki
oraz dz. nr ew. 35 obręb Mochowo Nowe, gm. Mochowo.”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Przebudowa drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyn, gm. Mochowo na odcinku ok. 200 m

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na wykonanie odcinka drogi o długości 0,205 km, o zmiennej szerokości od 3 m do 3,5 m, pobocza obustronne 0,5 m z ziemi rodzimej, podbudowa 10 cm, 3 cm warstwa wiążąca i 3 cm warstwa ścieralna, zjazdy bitumiczne. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera dokumentacja (projekt zagospodarowania terenu) i przedmiar robót.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na przebudowę drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyn, gm. Mochowo na odcinku ok. 200 m. Nie otwierać przed dniem 01.04.2022 r., godz. 12:00.

Załączniki: zapytania ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, projekt umowy, przedmiar robót cz. 1 i cz. 2, przekrój, projekt zagospodarowania terenu.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Mochowo w 2022 roku

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie oraz poddaniu odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Mochowo.

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Mochowo, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie Gminy Mochowo, transport odpadów z miejsc odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej ewidencji poszczególnych odpadów. Łączna szacunkowa ilość wynosi: około 62,187 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe i załączniki do zapytania ofertowego. (więcej…)

Ewa Kopycińska's RSS Feed
 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook