Ewa Kopycińska

(0 comments, 94 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by Ewa Kopycińska
nisvpln9qeu6rwd-2

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Mochowo w 2020 roku

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie oraz poddaniu odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Mochowo.

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Mochowo, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie Gminy Mochowo, transport odpadów z miejsc odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej ewidencji poszczególnych odpadów. Łączna szacunkowa ilość wynosi: około 45,76 Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe i załączniki do zapytania ofertowego.

Termin realizacji: do 30.09.2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w terminie do dnia 17.07.2020 r., godz. 10:00.

 

 

 

header_kask-300x230

Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w m. Gozdy, gm. Mochowo

Wójt Gminy Mochowo zawiadamia, że na wniosek Pani Karoliny Panek – BAKO Sp. z o.o., działającej w imieniu i na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A., zostało wszczęte w dniu 07.07.2020 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV – dz. nr ew.  33/1, 34/2, 46/2, 47 i 48/2 obręb geodezyjny Gozdy, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – dz. nr ew. 26, 27, 28, 29 i 30 obręb geodezyjny Łukoszyn, dz. nr ew. 37, 64, 65, 68 i 70 obręb geodezyjny Bożewo Nowe, dz. nr ew. 62/1 obręb geodezyjny Bożewo, dz. nr ew. 107/2 obręb geodezyjny Cieślin, dz. nr ew. 100, 101, 103 i 104 obręb geodezyjny Żółtowo, dz. nr ew. 4, 7/3, 10, 77 i 79/2 obręb geodezyjny Żurawin, dz. nr ew. 16, 17/1, 17/2, 17/4, 19/1, 34/4, 34/5, 34/8, 34/9, 35, 42, 45 i 46 obręb geodezyjny Kapuśniki, dz. nr ew. 103, 115/3 i 202 obręb geodezyjny Rokicie, dz. nr ew. 1, 2, 3, 132/1, 132/2, 167, 169/1 i 169/2 obręb geodezyjny Malanówko, dz. nr ew. 123, 124, 126/1, 126/2 i 126/3 obręb geodezyjny Osiek, dz. nr ew. 10, 12/10, 12/15, 12/16 i 12/20 obręb geodezyjny Żurawinek, dz. nr ew. 90/4 i 360 obręb geodezyjny Malanowo Stare, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Porządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Mochowo – Etap IV

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo Parcele i Mochowo oraz sieci wodociągowej w m. Rokicie, gm. Mochowo o długości: wodociąg – 0,093 km, kanalizacja – 0,222 km (projekt zagospodarowania tereny: rys. 1 (Sk1-Tr1), rys. 7 (Sk11 – S9 – S8 – S6 – S7 – S5), rys. 10 (Tr10 – S13 – Sk16 – S14 – S15)  na podstawie projektu budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Zapytanie ofertowe – treść

Załączniki do zapytania ofertowego – treść

(więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa kruszywa na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

W związku z licznymi pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający informuje, że dostarczone na drogi kruszywo należy rozgarnąć.

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem na każdorazowe wezwanie Zamawiającego

Część I – kamień polny 0,31 i pospółka w proporcji 60:40 w ilości 900 ton

Część II – gruzu ceglanego frakcji 0/45 w ilości 400 ton

Część III – pospółki przesiewanej ziarna powyżej 0,2 nie mniej niż 25 % w ilości 500 ton (więcej…)

Ewa Kopycińska's RSS Feed
 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4