Ewa Kopycińska

(0 comments, 46 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by Ewa Kopycińska
nisvpln9qeu6rwd-2

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo”

Gmina Mochowo zaprasza do składania ofert cenowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej  na zadaniu Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

Termin realizacji: obowiązki Wykonawcy nad realizacją zadania wygasają z chwilą upływu terminu obejmującego gwarancję i rękojmię na wykonane roboty budowlane. Planowany termin wykonania zadania do 30.11.2018 r.

Termin składania ofert upływa dnia 25.09.2018 r. o godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Projekt umowy – treść

Dokumentacja projektowa i STWiOR – cz. 1, cz. 2, cz. 3 i cz. 4

znak-informacji_201509291523-500x500-s

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego informuje o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść obwieszczenia w załączeniu – Obwieszczenie

header_kask-300x230

Rozbudowa strażnicy OSP w Osieku

Rozbudowa strażnicy OSP w Osieku na dz. nr ew. 85/1 i 86 w m. Osiek, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Ligowo, gm. Mochowo

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ligowo w wariancie podstawowym. Obiekt składa się z siłowni plenerowej wyposażonej w 6 urządzeń do ćwiczeń montowanych na pylonach na podłożu trawiastym, strefy relaksu wyposażonej w stół do tenisa oraz do szachów zamontowane na powierzchni utwardzonej kostką brukową. Otwarta Strefa Aktywności będzie wyposażona w ławki (4 szt.), kosze na śmieci (2 szt.) oraz stojak na rowery. Ponadto zostanie wykonane nasadzenie zieleni i trawnik.

Termin składania ofert upływa dnia 24.08.2018 r. o godz. 12:00.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera zapytanie ofertowe i załączniki zamieszczone poniżej.

Zapytanie ofertowe – treść

Załączniki do zapytanie ofertowego – treść

Dokumentacja techniczna – treść

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – treść

Przedmiar robót – treść

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o treści:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia siłowni plenerowej wykonane w całości ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, w tym również z siedziskami stalowymi.

Zamawiający dopuszcza urządzenia siłowni plenerowej na pylonie wykonane w całości ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, w tym również siedziska.

ZAMAWIAJĄCY PRECYZUJE TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI ZGODNIE Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO – DO DNIA 28.09.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania – treść

header_kask-300x230

Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. w m. Ligowo

Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. na dz. nr ew. 350/2 w m. Ligowo, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

Ewa Kopycińska's RSS Feed
 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook