Ewa Kopycińska

(0 comments, 159 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by Ewa Kopycińska
header_kask-300x230

„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo na działkach nr ew. 7/1, 12, 13, 16, 23, 24, 53, 93, 99, 113, 114 położonych w obrębie geodezyjnym Zglenice Budy, gm. Mochowo”

„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo na działkach nr ew. 7/1, 12, 13, 16, 23, 24, 53, 93, 99, 113, 114 położonych w obrębie geodezyjnym Zglenice Budy, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na działkach nr ew. 8, 9/3, 9/4, 9/5, 10/1, 11, 12, 46/1, 46/2, 46/3, 47 położonych w m. Sulkowo Rzeczne, gm. Mochowo

„Budowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na działkach nr ew. 8, 9/3, 9/4, 9/5, 10/1, 11, 12, 46/1, 46/2, 46/3, 47 położonych w m. Sulkowo Rzeczne, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji –treść

header_kask-300x230

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową na działkach nr ew. 42, 44, 45/1, 48 położonych w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo

„Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową na działkach nr ew. 42, 44, 45/1, 48 położonych w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

header_kask-300x230

„Rozbiórka, budowa oraz przebudowa sieci napowietrznej SN 15kV, budowa stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV, rozbiórka, budowa i przebudowa sieci napowietrznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo pomiarowym na działce nr ew. 353 położonej w m. Ligowo oraz na działkach nr ew. 114/1, 114/2 położonych w m. Ligówko, gm. Mochowo”

„Rozbiórka, budowa oraz przebudowa sieci napowietrznej SN 15kV, budowa stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV, rozbiórka, budowa i przebudowa sieci napowietrznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo pomiarowym na działce nr ew. 353 położonej
w m. Ligowo oraz na działkach nr ew. 114/1, 114/2 położonych w m. Ligówko, gm. Mochowo.”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa kruszywa drogowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem na każdorazowe wezwanie Zamawiającego
Część I – mieszanka z kamienia łamanego frakcji 0-31,5 w proporcji 60% kamienia łamanego i 40% pospółki w ilości 1100 ton. Dodatkowo w przypadku mieszanki należy wykonać rozgarnięcie towaru
Część II – pospółki w ilości 550 ton
samochodami samowyładowawczymi o ładowności ok. 20 t z napędem na dwie osie ze względu na trudne warunki terenowe, umożliwiającymi rozładunek przez Wykonawcę w małych ilościach, na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach dróg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.
Złożona oferta może obejmować całość zamówienia lub wybraną część.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na dostawę kruszywa na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo. Nie otwierać przed dniem 27.02.2023 r., godz. 12:00.
Załączniki: zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, istotne postanowienia umowy

Zestawienie złożonych ofert
Zestawienie ofert dodatkowych
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ewa Kopycińska's RSS Feed