Ewa Kopycińska

(0 comments, 104 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by Ewa Kopycińska
header_kask-300x230

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – dz. nr ew. 1, 2, 3 obręb geodezyjny Malanówko, dz. nr ew. 123, 124, 125, 126/3 obręb geodezyjny Osiek, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Remont dróg gminnych w m. Sulkowo Bariany, Osiek i Adamowo, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo w miejscowościach: Sulkowo Bariany – długość 800 mb., szerokość 4 mb; Osiek – długość 430 mb., szerokość 4 mb; Roboty będą polegały na: położeniu destruktu o grubości 8 cm na szerokości 4 m – luźno wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – wał, podwójnym powierzchniowym utrwaleniu na szerokości 3,5 m; Adamowo (obręb Ligowo) – podwójne utrwalenie na odcinku o długości 240 mb i szerokości 3,5 mb (destrukt asfaltowy w ilości ok. 770 ton dostarczy Zamawiający).

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze sztuką budowlaną i opisem z jednoczesnym obowiązkiem ze strony Wykonawcy, dokonania wizji lokalnej obiektu, celem ustalenia warunków realizacji robót, mających wpływ na kalkulację ceny ofertowej. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

(więcej…)

mpzp

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie gminy Mochowo

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie gminy Mochowo oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wokół stawu rekreacyjnego w m. Mochowo Parcele na podstawie opracowania technicznego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót: Zadanie zostało podzielone na dwie części:

Część I: Budowa alejek wokół stawu (540 m2) – Wariant I opracowania technicznego

Część II: Umocnienie skarp – wariant II opracowania technicznego (geokrata grubości 10 cm, kiszka faszynowa oraz obsiew mieszanką traw). (więcej…)

header_kask-300x230

Budowa linii kablowej SN, budowa słupowej stacji transformatorowej, budowa linii kablowych nN na terenie działek nr ew. 91, 93/5, 360, 361/1 obręb Malanowo Stare, gm. Mochowo

Wójt Gminy Mochowo zawiadamia, że na wniosek Pana Rafała Drygalskiego, działającej w imieniu i na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A., zostało wszczęte w dniu 14.08.2020 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, budowie słupowej stacji transformatorowej, budowie linii kablowych nN na terenie działek nr ew. 91, 93/5, 360, 361/1 obręb Malanowo Stare, gm. Mochowo (więcej…)

Ewa Kopycińska's RSS Feed
 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4