Firma Databout Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy (dalej: GDDKiA) opracowuje studium techniczno – ekonomiczno –
środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa drogi ekspresowej S10 na odc. od granicy województwa do DK50 i S50 na odc. od DK50 do S7”.


W imieniu Databout Sp. z o.o. (Wykonawcy dokumentacji projektowej) oraz Zamawiającego (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy) – w dniu 20.05.2024r.  o godzinie 16:00 zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone prezentacji planowanych rozwiązań projektowych dla przedmiotowego zadania, które odbędzie się w sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym (Brudzeń Duży ul. Szkolna 15, 09-414 Brudzeń Duży). Na spotkaniu zostaną zaprezentowane uzgodnione wcześniej z Zamawiającym rozwiązania w zakresie trzech wariantów przebiegu drogi ekspresowej S10/S50
oraz drogi krajowej nr 60. Spotkanie informacyjne w szczególności skierowane jest do przedstawicieli lokalnych samorządów, instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenu oraz mieszkańców obszaru objętego inwestycją.
W ramach organizowanego spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zgłoszenia uwag oraz podjęcia dyskusji na temat zaproponowanych rozwiązań. Efektem przeprowadzonego spotkania będzie szczegółowa analiza opinii zgłoszonych przez jego uczestników oraz uwzględnienie racjonalnych i możliwych do realizacji postulatów lokalnej społeczności w porozumieniu z Zamawiającym. Informujemy, że na stronie internetowej przedmiotowego zadania (http://cz2.S10a1-oaw.pl) będą dostępne materiały do pobrania (plan orientacyjny, plan sytuacyjny). Na stronie będą także dostępne ankiety, za pośrednictwem których zainteresowane strony będą mogły zgłaszać swoje uwagi. W celu zgłaszania uwag dla osób zainteresowanych została uruchomiona skrzynka mailowa: S10cz2@s10a1-oaw.pl.
Wszelkie informacje na temat przedmiotowego przedsięwzięcia oraz planowanych spotkań informacyjnych będą dostępne na ww. stronie internetowej.

Ulotka_spotkania_inf_S10

Plakat_spotkania_inf_S10

Informacja_prasa_spotkania_inf_S10