Wójt Gminy Mochowo zawiadamia, że na wniosek Pana Jerzego Tabaki, działającego w imieniu i na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A., zostało wszczęte w dniu 06.07.2020 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV – dz. nr ew.  40/8 obręb geodezyjny Mochowo – Parcele, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść