Obwieszczenie Wójta Gminy Mochowo z dnia 14 czerwca 2021 roku
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn.: budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV; rozbiórka, budowa oraz przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV; budowa sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi
na działkach nr ew. 143, 24, 35/1, 35/2, 33 w miejscowości Mochowo Parcele, na działkach nr ew. 23, 24 w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść
Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść