W związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją z Krajowego Systemu Monitoringu  Suszy dla terenu Gminy Mochowo oraz  informacją przekazaną przez rolników o dotknięciu ich gospodarstw stratami spowodowanymi skutkami suszy, Wójt Gminy Mochowo informuje, że wg w/w systemu zagrożenie suszą występuje na terenie Gminy Mochowo na glebach:

– kategorii I (grunty klas V i VI) w zakresie upraw zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, krzewów  owocowych, roślin strączkowych

– kategorii II (grunty klasy IV) w zakresie upraw: krzewów owocowych.

Rolnicy, których grunty położone są na w/w kategoriach glebowych mogą składać „wnioski o szacowanie szkód” wg wzoru określonego „regulaminem działania terenowych komisji w sprawie oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych”.

Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2, pokój nr 18 lub na stronie internetowej www.mochowo.pl

Zgodnie z w/w regulaminem do wypełnionego wniosku należy załączyć:

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok
  2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kserokopię księgi stada bądź paszportu.

Termin złożenia wniosku w Urzędzie Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2 upływa z dniem 30 lipca 2019r.

Załącznik TUTAJ