Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr 186.XXI.2020 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”, Wójt Gminy Mochowo ogłasza otwarty konkurs ofert  dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, na realizację następującego zadania publicznego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w formie powierzenia określonego w „Programie współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.

TREŚĆ OGŁOSZENIA