Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwał „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. Konsultacje odbędą się w okresie od 27 października do 9 listopada 2021 r.

Konsultacje