Programy


Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mochowo do 2024 roku

z dnia 30 września 2015 r.

CZYTAJ

 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mochowo na lata 2008-2032

z dnia 30 grudnia 2008 r.

CZYTAJ

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mochowo

z dnia 30 marca 2016 r.

CZYTAJ

 

Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mochowo w 2016 roku

z dnia 30 marca 2016 r.

CZYTAJ

 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mochowo na lata 2015-2030

Aktualizacja z dnia 30 marca 2016 r.

CZYTAJ projekt założeń

CZYTAJ załącznik nr 1

CZYTAJ załącznik nr 2

 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016

z dnia 27 maja 2014 r.

CZYTAJ

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mochowo na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023

z dnia 30 marca 2016 r.

CZYTAJ

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Mochowo

z dnia 30 grudnia 2015 r.

CZYTAJ

Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2017

z dnia 30 maja 2011 r.

CZYTAJ

 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016–2018

z dnia 30 grudnia 2015 r.

CZYTAJ

 

Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

z dnia 28 lutego 2014 r.

CZYTAJ

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych programem

z dnia 18 maja 2015 r.

CZYTAJ