Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na wykonanie odcinka drogi o długości 0,205 km, o zmiennej szerokości od 3 m do 3,5 m, pobocza obustronne 0,5 m z ziemi rodzimej, podbudowa 10 cm, 3 cm warstwa wiążąca i 3 cm warstwa ścieralna, zjazdy bitumiczne. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera dokumentacja (projekt zagospodarowania terenu) i przedmiar robót.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na przebudowę drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyn, gm. Mochowo na odcinku ok. 200 m. Nie otwierać przed dniem 01.04.2022 r., godz. 12:00.

Załączniki: zapytania ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, projekt umowy, przedmiar robót cz. 1 i cz. 2, przekrój, projekt zagospodarowania terenu.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – treść