Wójt Gminy Mochowo zawiadamia, że na wniosek Pani Karoliny Panek – BAKO Sp. z o.o., działającej w imieniu i na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A., zostało wszczęte w dniu 07.07.2020 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV – dz. nr ew.  33/1, 34/2, 46/2, 47 i 48/2 obręb geodezyjny Gozdy, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść