Regulamin organizacyjny


ZARZĄDZENIE Nr 111/2015

WÓJTA GMINY MOCHOWO

z dnia  30 grudnia 2015 roku

 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Mochowie.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Jednolity  tekst  Dz. U. z 2015 roku poz. 1515)  nadaję Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Mochowie.

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1.

1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Mochowie, zwany dalej Regulaminem, określa:

  • zakres działania i zadania Urzędu Gminy w Mochowie, zwanego dalej Urzędem;
  • organizację Urzędu;
  • zasady funkcjonowania Urzędu;
  • zakres działania Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy;
  • zakres działania, współpracy i podział zadań pomiędzy referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy.

2. Urząd Stanu Cywilnego wchodzi w skład struktury organizacyjnej Urzędu.

3. Gmina jest okręgiem rejestracji stanu cywilnego, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia  28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U z 2014 roku poz. 1742 z późniejszymi zmianami).

4. Postanowienie niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników Urzędu bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowiska.

§2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Mochowo;

2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Mochowo;

3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy w Mochowie;

4) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Mochowie;

5) Wójcie, Sekretarzu, Skarbniku, – należy przez to rozumieć odpowiednio : Wójta Gminy Mochowo, Sekretarza Gminy Mochowo, Skarbnika Gminy Mochowo;

6) Komórce organizacyjnej- należy przez to rozumieć referaty i samodzielne stanowiska pracy,

7) Pracodawcy – należy przez to rozumieć Wójta lub inną osobę upoważnioną przez Wójta;

8) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Mochowie;

9) SZJ – należy przez to rozumieć System Zarządzania Jakością;

10) ustawie o samorządzie gminnym – należy przez to rozmieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515);

11) ustawie o pracownikach samorządowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku (tekst jednolity z 2014 roku poz. 1202 z późn. zmianami);

12) instrukcji kancelaryjnej –należy przez to rozumieć instrukcję stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67 wraz ze sprostowaniem Dz. U. z 2011 roku Nr 27 poz. 140).

(…)

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Mochowietreść

Załącznik Nr 1 Schemat organizacyjny – treść

Załącznik Nr 2 Karta opisu stanowiska pracy- treść

 

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Mochowietreść

Zmiana Załącznika Nr 1 Schemat organizacyjny – treść

 

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Mochowietreść