Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie oraz poddaniu odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Mochowo.

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Mochowo, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie Gminy Mochowo, transport odpadów z miejsc odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej ewidencji poszczególnych odpadów. Łączna szacunkowa ilość wynosi: około 62,187 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe i załączniki do zapytania ofertowego.

Termin realizacji: do 27.04.2022 r.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w terminie do dnia 29.03.2022 r., godz. 12:00.

Załączniki: zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, projekt umowy

Zestawienie ofert