Wójt Gminy Mochowo ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie, o które zamierza wystąpić Gmina Mochowo w 2021 roku.

Dofinansowaniem objęte są:

  • koszt demontażu płyt azbestowych
  • koszt przewiezienia azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia
  • koszt unieszkodliwienia azbestu

DOFINANSOWANIE NIE OBEJMUJE KOSZTU WYKONANIA NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO

W związku z powyższym osoby zainteresowane bezpłatnym odbiorem azbestu, proszę o dostarczenie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Gminy w Mochowie do dnia 10.05.2021 r.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy w Mochowie lub znajdują się poniżej. Więcej informacji pod numerem telefonu 24/276-33-33 wew. 211

Ogłoszenie

Wniosek na wykonanie prac związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Mochowo.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu zgłoszeń i uzyskaniu prawomocnych decyzji administracyjnych

Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis / de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie*

Ocena Stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Klauzula RODO