Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Mochowo, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, zwołana została przez Komisarza Wyborczego w Płocku I w dniu 20 listopada, a jej otwarcia dokonała i poprowadziła do czasu wyboru przewodniczącego, radna senior Aleksandra Helena Obrębska.

Głównym tematem porządku obrad było złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych,  wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Mochowo oraz zaprzysiężenie Wójta Gminy Mochowo. Po odczytaniu tekstu ślubowania, którego treść określa ustawa o samorządzie gminnym: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, każdy radny, wyczytany z imienia i nazwiska, potwierdził z osobna akt ślubowania słowem „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego odbywał się w głosowaniu tajnym. Radni na Przewodniczącego VIII kadencji (2018 – 2023) Rady Gminy Mochowo wybrali Jana Jerzego Głodkowskiego, a Wiceprzewodniczącymi zostały Halina Elżbieta Olewińska i Zofia Witkowska.

Podczas sesji miała miejsce ceremonia zaprzysiężenia Wójta Gminy Mochowo Zbigniewa Tomaszewskiego, który wypowiedział tekst aktu ślubowania: „Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy, tak mi dopomóż Bóg”.

W trakcie posiedzenia Rada Gminy dokonała także wyboru przewodniczących Komisji Rady Gminy oraz ustaliła ich składy osobowe. Przewodniczącymi poszczególnych Komisji zostali wybrani: Komisji Rewizyjnej – Stanisław Kalkowski; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Marek Różański; Komisji Budżetu, Rolnictwa, Ochrony  Środowiska i Gospodarki Komunalnej – Krystian Kowalski; Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Zdrowia i Pomocy Społecznej – Andrzej Kajkowski.

W skład Komisji Rewizyjnej, obok Przewodniczącego weszli: Henryk Borniński, Marta Joanna Kacperska, Rafał Miłkowski i Zbigniew Smożewski.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z 5 członków (wraz z Przewodniczącym) i są to: Tomasz Gruczyk, Krystian Kowalski, Aleksandra Helena Obrębska i Mirosław Śliwiński.

W składzie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, obok Przewodniczącego, znaleźli się Jan Jerzy Głodkowski, Tomasz Gruczyk, Aleksandra Helena Obrębska i Zofia Witkowska.

Do składu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Zdrowia i Pomocy Społecznej, obok Przewodniczącego, powołani zostali Halina Elżbieta Olewińska, Mirosława Rakowska, Marek Różański i Mirosław Śliwiński.