Zakończyła się realizacja operacji p.n.: „Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże” typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

W ramach przedmiotowego zadania przebudowane zostały odcinki dróg:

  • gminna – w m. Mochowo – 1,203 km
  • gminna – w m. Łukoszyn – 0,183 km
  • wewnętrzna, która uzyskała już status drogi gminnej – w m. Zglenice Duże – 0,805 km.

Całkowita wartość realizacji zadania: 918 420,54 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 583 531 zł.

tablica_drogi