Archive for listopad, 2022

header_kask-300x230

„Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach nr ew. 5, 6 położonych w m. Malanowo Nowe oraz na działkach 118, 119 w m. Ligówko, gm. Mochowo.”

„Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach nr ew. 5, 6 położonych w m. Malanowo Nowe oraz na działkach 118, 119 w m. Ligówko, gm. Mochowo.”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

coal

Dodatek węglowy – WAŻNY KOMUNIKAT

IMG_20221125_0001

nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2022/2023 na terenie gminy Mochowo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2022/2023 na terenie gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytania ofertowe i załączniki.

Termin składania ofert upływa dnia 05.12.2022 r. o godz. 12:00.

Termin związania ofertą – 30 dni.
Załączniki: zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, wykaz sprzętu, Istotne Postanowienia Umowy

Zestawienie złożonych ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

pobierz.php

KOMUNIKAT

Wyniki przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”

Wyniki przeprowadzonych konsultacji

informacja

Nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027

Ogłoszenie

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) oraz Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 ogłasza nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (daje zwany KM FEM21-27). 

  1. Nazwa programu:

Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (FEM21-27)

  1. Obszary tematyczne:
  • 1) cztery organizacje pozarządowe właściwe ze względu na różne rodzaje działalności objęte programem;
  • 2) dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska;
  • 3) dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
  • 4) dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz promowania równości szans i niedyskryminacji (organizacje te obejmują inny obszar działalności niż organizacje, o której w punkcie 3);
  • 5) dwie organizacje pozarządowe wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
  • 6) dwie federacje organizacji pozarządowych.
  1. Nabór obejmuje wybór 28 organizacji pozarządowych do składu KM FEM21-27, w tym 14  będących członkami i 14 będących stałymi zastępcami członków KM FEM21-27.

(więcej…)