Zawiadamiam o prowadzeniu postepowania mającego na celu wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Żabiki, gm. Mochowo – dz. nr ew. 27/2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść