Aktualności

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Obostrzenia wprowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego w celu ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa ptasiej grypy

Rozporządzeniem nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, sierpeckiego, mławskiego i płońskiego teren gminy Mochowo został objęty obszarem zamkniętym.

 • 8.1 Na terenie obszaru zamkniętego:
 • nakazuje się:
 1. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób;

– uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

–    ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

 1. b) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków,
 2. c) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,
 3. d) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków,
 4. e) posiadaczowi zwierząt:

– prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych; wykaz udostępnia się na żądanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

– niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;

2) zakazuje się:

 1. a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki,
 2. b) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
 3. Jeżeli niemożliwe jest odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych z uwagi na ich dobrostan, właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii nakazuje umieszczenie tych zwierząt w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

1) uniemożliwiający kontakt z drobiem i innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach;

2) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

 1. Wykazu, o którym mowa w ust. 1 w pkt 1 w lit. e tiret pierwsze, nie prowadzi się w ogrodach zoologicznych i rezerwatach przyrody, gdzie odwiedzający nie mają dostępu do miejsc, w których są utrzymywane ptaki.
 • 9. 1. Posiadaczom utrzymującym drób na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub zamkniętym nakazuje się wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa biologicznego polegające na niezwłocznym przeprowadzeniu dodatkowej dezynfekcji gospodarstwa, środkiem dezynfekcyjnym figurującym w rejestrze preparatów biobójczych stosowanym zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach charakterystyki środka, który może być stosowany w obecności zwierząt, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego.
 1. Dezynfekcja, o której mowa w ust. 1, dotyczyć ma w szczególności:

1) budynków, w których utrzymywany jest drób, w tym ich powierzchni zewnętrznej i wewnętrznych pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich otworów wentylacyjnych;

2) dróg wewnętrznych na terenie gospodarstwa;

3) sprzętu, urządzeń oraz przedmiotów używanych przy utrzymywaniu drobiu.

 1. Dezynfekcja, o której mowa w ust. 1, w przypadku posiadaczy utrzymujących kury nioski w kurniku z taśmociągiem do przesyłu jaj musi być przeprowadzona po opróżnieniu taśmociągu z jaj.
 2. Dokument potwierdzający przeprowadzenie dezynfekcji, o której mowa w ust. 1, jest przechowywany przez posiadacza drobiu do czasu zniesienia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub zamkniętego.
 3. Na obszarach, o których mowa w ust. 1, nakazuje się wszystkim posiadaczom drobiu niezwłoczne zabezpieczenie nawozów naturalnych gromadzonych na polach i w otoczeniu budynków gospodarskich poprzez ich nakrycie folią zabezpieczającą przed dostępem dzikiego ptactwa.
 4. Na obszarach, o których mowa w ust. 1, nakazuje się posiadaczom utrzymującym drób na użytkach rolnych przeprowadzenie – tam gdzie jest to możliwe, wapnowania gleby przy użyciu nawozowego tlenku wapnia w ilości zgodnej z ogólnie przyjętymi zasadami agrotechniki i dobrej praktyki rolniczej.
 5. Na obszarach, o których mowa w ust. 1, w przypadku rozrzucania przez posiadaczy utrzymujących drób na użytki rolne nawozów naturalnych nakazuje równoczesne z rozrzucaniem zabezpieczenie ich poprzez wykonanie orki głębokiej przykrywającej całość rozrzucanego nawozu naturalnego.
 6. Posiadaczom utrzymujących drób na obszarach, o których mowa w ust. 1, nakazuje się na gruntach rolnych przeprowadzenie zespołu uprawek zmierzających do przykrycia resztek pożniwnych z ubiegłego roku agrotechnicznego.

Hodowców drobiu prosimy o bieżące śledzenie zmian w Rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz informacji zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu Gminy i Urzędu Wojewódzkiego w celu dostosowania się do nowych obostrzeń.

Rozporządzenie

 

wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi-2

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr 186.XXI.2020 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”, Wójt Gminy Mochowo ogłasza otwarty konkurs ofert  dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, na realizację następującego zadania publicznego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w formie powierzenia określonego w „Programie współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi-2

Publikacja Zarządzenia Nr 29.2021 Wójta Gminy Mochowo z dnia 07 kwietnia 2021 r.

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania grypy ptaków na terenie powiatu żuromińskiego, sierpeckiego i mławskiego

Poniżej treść Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania grypy ptaków na terenie powiatu żuromińskiego, sierpeckiego i mławskiego.

Treść

mikrofon

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk – administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.
Więcej na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Oprócz projektu Umowy Partnerstwa wyznaczone są już też terminy dotyczące dwóch programów krajowych:

 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, 16 kwietnia (piątek)
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 21 kwietnia (środa)
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
 • Program Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
 • Program Ryby
 • Program Pomoc Żywnościowa

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat dotychczasowej propozycji Umowy Partnerstwa.
Patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa – jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Organizacyjnie zadania podjęły się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundacja Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie zorganizowane będzie w formule on-line (z wykorzystaniem aplikacji ZOOM Webinar), które uzupełni inne formy konsultacji prowadzone dotychczas przez rząd. Będzie również możliwość oglądania wysłuchań bezpośrednio z wykorzystaniem kanałów YouTube i mediów społecznościowych. Całe spotkanie na bieżąco tłumaczone jest na Polski Język Migowy.

Ponieważ zakres tematyczny i terytorialny interwencji w poszczególnych celach polityki będzie omawiany przy okazji kolejnych wysłuchań poświęconych programom krajowym realizującym Umowę Partnerstwa, to w czasie wysłuchania dla Umowy Partnerstwa organizatorzy chcieliby usłyszeć wypowiedzi na tematy horyzontalne, w szczególności:

 • Zasady horyzontalne: równe szanse, partnerstwo, zrównoważony rozwój/zasada nieszkodzenia w nadmierny sposób środowisku (ang. do not significant harm)
 • Wymiar terytorialny planowanych interwencji – jak terytorialnie koncentrować działania
 • Jak uzyskać efekt synergii wydatkując środki unijne?
 • Formy wsparcia finansowego – dotacje i instrumenty finansowe.

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. siedmiu zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takie jak: dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność, poszanowanie interesu ogólnego. Wysłuchanie jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych), każdą instytucję i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Realizacja wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. W żadnym wypadku nie jest prowadzona na zlecenie rządu, tylko we współpracy z rządem (a precyzyjniej z odpowiednim Ministerstwem, odpowiedzialnym za dany program). W oczywisty sposób adresatem uwag jest bowiem właśnie rząd.
Dokładne terminy i zasady udziału w wysłuchaniach dostępne są na stronie: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/
Uwaga! Zgłoszenia udziału w wysłuchaniach publicznych dotyczą zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów).
Daj się wysłuchać!

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4