Aktualności

informacja

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

W Polsce wydarzenia będą skoncentrowane w dniu 21 czerwca, jednak w praktyce odbywać się będą przez cały okres wyjazdów wakacyjnych, a zaangażowana w nie będzie w szczególności Policja. Działania Policji będą polegały m.in. na rozpowszechnianiu materiałów wskazujących sposoby zabezpieczenia nieruchomości przed włamaniami, w tym na stronach internetowych Policji, w lokalnych mediach oraz poprzez kontakty ze społecznościami lokalnymi, np. w formie pikników z udziałem funkcjonariuszy Policji.

W chwili obecnej dostępna jest broszura w języku polskim dotycząca zapobiegania włamaniom do mieszkań.

BROSZURA

informacja

,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA” w Powiecie Sierpeckim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie informuje o możliwości wzięcia udziału w Programie ,, OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2024, poprzez świadczenie usług w formie wsparcia całodobowego, organizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie.

Wsparcie całodobowe będzie finansowane ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Program będzie realizowany w 2024 roku i skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym. (więcej…)

NGO-Tips-Develop-Good-Relationship-with-Funders-1024x712

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mochowo ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, na realizację następującego zadania publicznego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w formie powierzenia zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.

TREŚĆ OGŁOSZENIA 

lgdsp-e1477392883714

ANKIETA LSR 2023 – 2027

W celu zapewnienia postępu prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” zachęca do wyrażenia opinii w zakresie potrzeb oraz potencjału na obszarze LSR. Poniżej zamieszczona Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę / podmiot, którzy mają miejsce zamieszkania / siedzibę na obszarze objętym LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” (teren powiatu sierpeckiego). (więcej…)

informacja

Informujemy, że w piątek 7 kwietnia br. Urząd Gminy w Mochowie będzie czynny do godziny 13:00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.