Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na dostawę oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie w roku 2021 w ilości ok. 30.000 litrów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału zawiera dołączone do zaproszenia zapytanie ofertowe i załączniki.

Termin składania ofert upływa 07.12.2020 r. o godz. 12:00. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 8, 09 – 214 Mochowo

Termin związania ofertą – 30 dni

Załączniki: zapytanie ofertowe, załączniki do zapytania, wzór umowy

Zestawienie ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej