Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na długości 0,186 km o nawierzchni bitumicznej z poboczami z kruszywa łamanego. W ofercie należy skalkulować wykonanie stałej organizacji ruchu objętej zakresem zamówienia na podstawie projektu budowlanego.

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze sztuką budowlaną i opisem technicznym z jednoczesnym obowiązkiem ze strony Wykonawcy dokonania analizy dokumentacji projektowej z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

Termin składania ofert upływa dnia 10.11.2020 r. o godz. 12:00.

Termin realizacji – do 30.11.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego: załączniki nr 1 – 4, załącznik nr 5, przedmiar robót, dokumentacja techniczna, szkic lokalizacyjny

Informacja z otwarcia ofert – treść

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść