Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie informuje, iż można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1481 ze zm.) – Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów.

Termin składania wniosków – do 1️5 września 2019 roku

Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia ;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Stypendium szkolne udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty zakupów.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowym umożliwiającym ubieganie się o stypendium szkolne jest miesięczny dochód rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (uzyskany w miesiącu sierpniu 2019 roku) nie przekraczający w przeliczeniu na osobę kwoty 528,00 złotych (netto) oraz dla osoby samotnie gospodarującej kwoty 701,00 złotych (netto),
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 złotych.

Wniosek (do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mochowie lub na stronie internetowej: https://mochowo.bipgmina.pl/…/wia…/240248/stypendium_szkolne) wraz z załącznikami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mochowie.