Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest także do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizacje umowy zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Taką kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata, która obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe na terenie gminy. Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do sierpnia 2024 r. Artykuł 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe bez względu na rodzaj nieruchomości.

 

Na terenie Gminy Mochowo usługi w ww. zakresie świadczą następujące podmioty:

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” sp. z o.o. w Sierpcu, tel. 24 275 15 12 w. 32
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Witkowski, ul. Sierpecka 3, 09-402 Płock, tel. 734 422 250
  • Usługi Transportowe, Spedycja „PYŚ-TRANS” Wojciech Burzyński, Radzanowo – Dębniki 31, tel. 604 577 066; 608 368 609
  • Usługi asenizacyjne Krzysztof Wielgocki, ul. 3-go Maja 27, 87-605 Tłuchowo

Właściciele, którzy nie wypełnili obowiązku wynikającego z ww. ustawy winni to uczynić niezwłocznie.

Gmina Mochowo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich istniejących na terenie Gminy Mochowo zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym pracownicy Urzędu Gminy w Mochowo w 2023 r. rozpoczną kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, m.in. w zakresie posiadania umów oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych.

Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych winna być dostosowana do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody i pojemności zbiornika. Właściciele nieruchomości nie mogą dopuszczać do przepełnienia zbiornika i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu oraz ich przenikania do gruntu i wód powierzchniowych jednak nie rzadziej niż raz w roku.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.