Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia ofert w postepowaniu na przeprowadzenie diagnozy (audytu) cyberbepieczeństwa w Urzędzie Gminy w Mochowie wraz z opracowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz przeprowadzenia szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera poniższa dokumentacja postępowania:
zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenia, Istotne Postanowienia Umowy, formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” o numerze 4748/3/2022. Nie otwierać przed dniem 08.07.2022 r., godz. 10:00.
Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Zestawienie złożonych ofert – treść
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść